INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Wesoła matematyka”

 

Przedszkole w Puchaczowie                                                                                                                    

Mickiewicza 19

21- 013 Puchaczów

 

Autorki:

mgr Kamila Kondracka

mgr Eliza Legieć

mgr Halina Ostańska

 

SPIS TREŚCI

Wstęp………………………………………………………………………………………………………..3

I.Opis, zakres i miejsce innowacji………………………………………………………………..4

II. Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji pedagogicznej…………………5

III. Cele innowacji………………………………………………………………………………………5

IV. Sposoby realizacji………………………………………………………………………………….7

V.Spodziewane efekty…………………………………………………………………………………9

VI. Ewaluacja………………………………………………………………………………………….10

VII. Scenariusze………………………………………………………………………………………11

 

WSTĘP

Matematyka nie jest ani trudna ani nudna

Zwłaszcza jeśli zaprzyjaźnimy się z nią od dziecka.

Matematyka jest miarą wszystkiego. (Arystoteles)

 

Wprowadzenie dzieci w świat wiedzy matematycznej w przedszkolu, jest jednoznaczne z uczeniem ich postępowania w wielu sytuacjach życiowych. Matematyka jest przecież wszędzie, otacza nas, koreluje z rozwojem społecznym dziecka, z poznawaniem otoczenia, świata przyrody, codziennymi czynnościami. Pomaga maluchom zrozumieć świat, w którym żyją, podlegając jego ustalonemu rytmowi.

Dziecko w wieku przedszkolnym przyswaja określone umiejętności matematyczne przez osobiste doświadczenia. Dzięki nim rozwija się u dzieci logiczne myślenie, tworzą się pojęcia i doskonalą umiejętności. Podczas zajęć matematycznych pojawiają się elementy działań plastycznych, muzycznych, ruchowych, zabawy relaksacyjne, rymowanki i inne – wszystko to ma na celu uatrakcyjnić i urozmaicić nauczanie. Dzięki częstym zmianom aktywności dziecko podtrzymuje zainteresowanie tematem zajęć.

Dzięki wprowadzeniu innowacji pedagogicznej „Wesoła Matematyka” przedszkolaki uczestniczyć będą w szeregu działań matematycznych połączonych z innymi sferami aktywności, takimi jak zabawa, muzyka, integracja z tekstami literackim, poznawanie świata przyrody czy gier planszowych. Innowację tą charakteryzuje to, że to dziecko odgrywa czynną rolę w realizacji określonych zadań, jest aktywniejsze od nauczyciela. Ma możliwość doświadczania, poszukiwania i wnioskowania. Sposoby działania zawarte w programie pomogą pogłębić zainteresowanie tematem, pozwolą przyswajać bez trudu nową wiedzę i umiejętności, a także rozwijać własne pomysły. Dzięki wprowadzeniu zaplanowanych działań stworzymy dzieciom możliwość nauki poprzez zabawę oraz zaprzyjaźnienia się z „królową wszystkich nauk”.

I. OPIS, ZAKRES I MIEJSCE INNOWACJI

Autorki: mgr Eliza Legieć; mgr Kamila Kondracka, mgr Halina Ostańska

Realizatorzy: Grupa „Elfiki”

Grupa „Jagódki”

Rodzaj innowacji: metodyczno – organizacyjna

Warunki realizacji:

Innowacja „Wesoła matematyka” opiera się na założeniu nauki poprzez zabawę,praktycznym działaniu i eksperymentach. Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku. Ma charakter otwarty – jego treści mogą być rozszerzane w zależności od zainteresowań dzieci.

Innowacja jest skierowana dla grupy dzieci 6 letnich. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu. W każdym miesiącu będzie wprowadzane jedno zagadnienie. Kształtowanie umiejętności liczenia, utrwalanie aspektu liczby kardynalnej oraz porządkowej będzie realizowane przez cały rok. Treści całego programu są tak dobrane, aby ich realizacja mogła zminimalizować trudności niepowodzenia dzieci w uczeniu się matematyki. W ramach innowacji zaplanowano szereg działań stwarzających warunki do kształtowania u dzieci pojęć matematycznych.

Rolą nauczyciela jest wyłonić u dzieci uzdolnienia specjalne. W ustaleniu jednostek przejawiających uzdolnienia logiczno – matematyczne wykorzystana zostanie podstawowa metoda badawcza, jaką jest obserwacja.

Innowacja nie wymaga dodatkowego nakładu finansowego.

czytaj więcej

Zakres innowacji: Działaniem innowacyjnym zostaną objęte wszystkie dzieci z grupy „Elfików” i „Jagódek”

Czas trwania: Październik 2019 – Czerwiec 2020

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – art. 22 ust. 2 pkt 6 oraz 33 ust. 1 pkt 4;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506, z póź. zm. Dz. U. z 2011r. , Nr 176 poz. 1051).

II. UZASADNIENIE POTRZEBY WPROWADZENIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Innowacja pedagogiczna „Wesoła matematyka” została wprowadzona w celu poszerzenia znajomości pojęć matematycznych. Chociaż przedszkolaki wykonują wiele działań podczas realizowania podstawy programowej, domagają się większej ilości doświadczeń związanych z matematycznym światem. Realizując wprowadzoną innowację pedagogiczną zaplanowałyśmy działania tak, aby dzieci mogły uczyć się poprzez zabawę. Naszym zadaniem, jako nauczycieli będzie dostarczanie różnorodnych bodźców i zachęcanie dzieci do podejmowania samodzielnych działań. Zabawa wyzwala aktywność, dlatego opracowane scenariusze opierają się właśnie na niej.

Rozwój wiedzy dziecka z zakresu edukacji matematycznej powinien opierać się na jego osobistych doświadczeniach. Dlatego pomoce, z których będziemy korzystać, będą pochodziły z najbliższego otoczenia dziecka – zabawki, klocki, kasztany, żołędzie, kostki do gry, zegary, kredki, pojemnik, ale również narzędzia technologii komputerowej, takie jak laptop, rzutnik multimedialny czy tablet edukacyjny. Ucząc się, dziecko musi przede wszystkim działać, a więc dotykać, manipulować przedmiotami, samodzielnie próbować wykonać zadanie. Dopiero wtedy w pełni zrozumie i zapamięta to, co chcemy mu przekazać.

Realizując cele i zamierzenia wprowadzonej innowacji postaramy się zaspokoić matematyczną ciekawość przedszkolaków oraz dostarczyć im jak najwięcej przestrzeni i możliwości samodzielnego działania, poznawania oraz rozwiązywania zagadnień dostosowanych do wieku dzieci.

III. CELE INNOWACJI

Cele ogólne:

 • stwarzanie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości;
 • wspieranie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz wspomaganie tych, które rozwijają się wolniej lub nieharmonijnie;
 • wprowadzanie dzieci w matematyczną metodę ujmowania świata materialnego;
 • kształtowanie wyobraźni dziecięcej;
 • kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego;
 • stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia
 • umiejętności matematycznych;
 • wyzwalanie pozytywnych emocji na rozwinięcie zainteresowania światem matematyki;
 • rozbudzenie wiary dziecka we własne możliwości;
 • rozwijanie umiejętności analizowania danych, porównywania, uogólniania.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie umiejętności rozróżniania strony prawej, lewej;
 • kierunków położenia obiektów w stosunku do siebie i do innych obiektów;
 • potrafi wychwycić i kontynuować powtarzający się rytm;
 • potrafi przełożyć rytm z jednej reprezentacji na drugą; np. ze słuchu na czynność (i odwrotnie);
 • potrafi dostrzegać i nazywać pory dnia, dni tygodnia, pory roku;
 • wykazuje zainteresowanie zegarem i odczytywaniem godzin;
 • przewiduje skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach;
 • łączy przyczynę ze skutkiem, przewiduje co może się zdarzyć;
 • liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego;
 • ustala równoliczność zbiorów, porównuje;
 • określa część wspólną zbioru;
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne;
 • rozpoznaje przedmioty, rzeczy w kształcie figur geometrycznych;
 • wie na czym polega pomiar długości;
 • zna proste sposoby mierzenia;
 • potrafi ułożyć treść do działania matematycznego;
 • próbuje wykonać zapis matematyczny do zadania z treścią;
 • odczytuje zakodowane treści, np. legendy do gier planszowych;
 • podejmuje próby tworzenia prostych gier planszowych;
 • potrafi korzystać z technologii komputerowej w celach edukacyjnych.

 

IV. SPOSOBY REALIZACJI

Innowacja „ Wesoła matematyka” opiera się na założeniu nauki poprzez zabawę, doświadczenia, eksperymenty i działanie za pomocą konkretów i praktycznych ćwiczeń. Podstawą będą zabawy matematyczne, tak ważne w edukacji przedszkolnej. Stworzą one możliwość eksploracji, działania, wyzwolą chęć poszukiwania.

Główne założenia innowacji „Wesoła matematyka” dotyczyć będą:

 • wspierania dzieci uzdolnionych,
 • wzbogacania wiedzy matematycznej,
 • aktywizowania procesów myślenia,
 • kształtowania dojrzałości psychicznej do uczenia się matematyki,
 • dostarczania pozytywnych emocji,
 • nauki poprzez zabawę i doświadczenie.

Treści programowe zostały opracowane w obszarach dotyczących:

 • orientacja przestrzenna – kształtowanie umiejętności, które pozwolą dziecku dobrze orientować się w przestrzeni i rozmawiać o tym, co się wokół niego dzieje.
 • rytmy i rytmiczność – rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na prawidłowościach i korzystania z nich w różnych sytuacjach; potrzebne są przy nabywaniu umiejętności liczenia i rozumienia sensu mierzenia.
 • określenie czasu.
 • przewidywanie następstw – przyczyna i skutek.
 • kardynalny i porządkowy aspekt liczby, porównywanie liczb. Zapisywanie czynności matematycznych zgodnie z możliwościami sześciolatków.
 • klasyfikowanie, systematyzowanie – czyli wspomaganie rozwoju czynności umysłowych potrzebnych do tworzenia pojęć (wprowadzenie dzieci do zadań o zbiorach i ich elementach – segregowanie).
 • intuicja geometryczna – kształtowanie pojęć geometrycznych – dziecko konstruuje w swoim umyśle pojęcia: figury, układanie szlaczków, lustrzane odbicia figur.
 • rozwijanie umiejętności mierzenia długości – w zakresie dostępnym dzieciom(1 cm, 1 m, 1 km, stopa, kroki, łokieć, dłoń, patyk, sznurek, miara) oraz mierzenia płynów – pomaga dzieciom zrozumieć pojęcia: mniej – więcej.
 • układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych – jest dalszym rozwijaniem umiejętności rachunkowych dzieci i stanowi przygotowanie ich do tego, co będą robiły na lekcjach matematyki w szkole.
 • konstruowanie gier przez dzieci – hartuje odporność emocjonalną i rozwija zdolności do wysiłku umysłowego: gry – opowiadania, gry z czynnościami matematycznymi (doliczania, odliczanie).
 • korzystanie w zabawach matematycznych z technologii informatyczno – komputerowej.

Dziecko w wieku przedszkolnym zdobywa elementarne wiadomości i umiejętności podczas działań własnych. W pracy przedszkola należy zatem dobrać takie metody i formy, które będą wyzwalać inicjatywę dzieci i rozwijać je wszechstronnie. Dominującymi metodami w kształtowaniu pojęć matematycznych podczas realizacji innowacji pedagogicznej będą metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda zadań stawianych dzieciom przez nauczyciela,
 • metoda ćwiczeń, która prowadzi do utrwalania pojęć i umiejętności.

Obok wymienionych metod, w pracy nad kształtowaniem pojęć matematycznych stosowane są również metody słowne i oglądowe.

Istotnym warunkiem nauczania rozwijającego dziecko jest odpowiedni dobór form organizacyjnych, które z jednej strony powinny odpowiadać właściwościom i potrzebom dzieci, z drugiej- służyć skutecznej realizacji zadań. Formy realizacji:

 • praca indywidualna ;
 • praca grupowa;
 • praca zespołowa .

Odpowiednio do danej metody i formy pracy nauczyciel musi przemyśleć i przygotować pomoce dydaktyczne oraz bardzo starannie przemyśleć organizację pracy.

V. SPODZIEWANE EFEKTY

Przewidywane efekty wdrożenia innowacji:

Dla nauczyciela:

 • poszukiwanie metod wspierających dzieci w rozwoju uzdolnień oraz wspomaganie tych, które rozwijają się wolniej lub nieharmonijnie;
 • stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i
 • podnoszenie jakości pracy przedszkola.
 • zabaw prowadzących do nabycia umiejętności matematycznych;

Dla dziecka:

 • nabieranie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego;
 • nabywanie umiejętności do samodzielnego zdobywania wiedzy;
 • osiąganie lepszych wyników w nauce i zdobywanie osiągnięć na konkursach matematycznych;

Dla rodzica:

 • radość w osiąganiu przez dziecko umiejętności w dziedzinie matematyki;
 • dostrzeganie u dziecka wiary we własne możliwości;
 • samodzielność w odrabianiu lekcji.

VI. EWALUACJA

Sposoby ewaluacji:

Realizowany program zakłada systematyczną jego ewaluację, która służyć będzie badaniu nabytych przez dzieci umiejętności matematycznych. Prowadzona ewaluacja pozwoli na refleksję nad własną pracą nauczycieli.

 • obserwacja dzieci podczas zajęć;
 • analiza aktywności dzieci podczas zajęć;
 • analizę arkuszy obserwacji dzieci z zakresu pojęć matematycznych (dwie obserwacje- listopad 2019 i maj 2020);
 • rozmowy indywidualne z dziećmi;
 • analizę wyników diagnozy przedszkolnej z zakresu pojęć matematycznych (październik 2019, kwiecień 2020);
 • karty pracy dzieci;
 • zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola zdjęć z prowadzonych zajęć;
 • informacje zwrotne od rodziców dotyczące wpływy prowadzonych zajęć na umiejętności dzieci z zakresu pojęć matematycznych.
 • Z wynikiem ewaluacji zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna na Radzie Podsumowującej rok szkolny 2019/2020.