INNOWACJA PDAGOGCZNA

Zabawa w czytanie” czyli

Nauka czytania metodą Glenna Domana

PRZEDSZKOLE W PUCHACZOWIE

Dzieci mogą czytać słowa gdy mają rok zdania gdy mają dwa lat i całe książki gdy mają trzy lata”

G. Doman 1992

Uczestnicy innowacji : 3-4 latki .Grupa przedszkolna: „Pszczółki” i „Zajączki”

 1. Wstęp

Metoda Domana nie jest typowym programem nauczania – sam Glenn Doman nazywał ją bardziej „zabawą w czytanie”, niż nauką. Jej podstawą jest bowiem zabawa, wraz z towarzyszącą jej atmosferą entuzjazmu i radości – ale też systematyczność, bo bez niej trudno o jakiekolwiek efekty.

2.Założenia metody czytania globalnego

Sama metoda nauki polega na pokazywaniu dziecku dużych białych kart, które jako środek dydaktyczny używane są tzw. bity informacji, czyli białe kartoniki o odpowiedniej szerokości i długości (10cm wysokości i 60cm szerokości, litery mają mieć wielkość 8cm), na których napisane są słowa w kolorze czarnym W ciągu dnia powinno się odbyć kilka sesji.

3.Etapy nauki czytania wg G. Domana

  Etap pierwszy – nauka pojedynczych wyrazów. Wprowadzenie 15 słów z najbliższego otoczenia w zestawach( po 5 słów) Naukę czytania zaczynamy od wyrazu mama, potem tata, jego imię, potem inne np. nazwy sprzętów, zabawek. Materiał leksykalny prezentujemy w sesjach 3 razy w ciągu dnia, w tym jeden wyraz ok. 1 sekundy. Wprowadzenie kolejnych 20 słów połączone z wycofywaniem starych i wprowadzeniem kolejnych wyrazów ( łącznie ok. 150 wyrazów). Proces wycofywania i wprowadzania nowych słów jest charakterystyczny również dla II, III i IV etapu.

Etap drugi – nauka wyrażeń dwuwyrazowych. Nauka kolorów, połączona z wprowadzeniem podstawowych przymiotników, tak aby tworzyły sensowne całości z wprowadzonymi w I etapie przymiotnikami . Najlepiej w prowadzać wyrażenia w parach przeciwieńst: duży- mały, ładny, brzydki

 Etap trzeci – nauka prostych zdań Wprowadzenie nazw czynności umożliwiające budowę zdań.

Etap czwarty – nauka rozbudowanych zdań. Etap ten poprzedza wprowadzenie przyimków: „na, pod, w” w wyrażeniach dwuwyrazowych, potem w zdaniach.

Etap piąty – nauka czytania książeczek. Początkowo teksty książeczek można układać wspólnie z dzieckiem. Ich treść dotyczy najbliższego otoczenia, wydarzeń w rodzinie. Wiedzę zawartą w książeczkach łączy się w cykle tematyczne. Książka dla dzieci musi spełniać określone warunki: Powinna zawierać słownictwo od 50 do 100 słów.

 • Powinna mieścić nie więcej niż jedno zdanie na jednej stronie.
 • Litery nie mogą być mniejsze niż 2 cm.
 • Tekst powinien poprzedzać ilustrację i znajdować się na oddzielnej stronie. Dziecko musi przewrócić stronę, żeby zobaczyć ilustrację po przeczytaniu zdania.

4 Zdobyty cel w metodzie Glenna Domana Według Glenna Domana nauka czytania to element dziecięcej zabawy, jest to tzw. Zabawa w czytanie. Doman sformułował zasady będące gwarantem sukcesu nauki czytania:

 • Zacznij w możliwie najmłodszym wieku.
 • Bądź zawsze radosna.
 • Szanuj swoje dzieci.
 • Skończ zanim dzieci chcą skończyć.
 • Pokazuj materiały szybko.
 • Często wprowadzaj nowe materiały.
 • Bądź systematyczna.

4 Przykłady zabaw z wykorzystaniem metody G. Domana

Wizytówki:

Rozdajemy wizytówki z imionami dzieci na chybił trafił jedno dziecko nie dostaje swojego imienia i próbuje odnaleźć je, zabiera swoją wizytówkę koledze i tak do końca.

Bingo wyrazowe:

Każde dziecko otrzymuje jeden ze znanych mu wyrazów. Nauczyciel czyta i pokazuje wyrazy a dziecko patrzy czy ma ten wyraz

W sklepie:

Różne przedmioty do sprzedawania oraz ich podpisy. Dzieci udają, że nie potrafią mówić, więc posługują się napisami.

REALIZCJA INNOWACJI

Miejsce i czas realizacji programu

Projekt  nauki globalnego czytania metodą Glenna Domana realizowany będzie w Przedszkolu w Puchaczowie ul. Mickewicza19, codziennie, począwszy od października 2020, w roku szkolnym 2020/2021. Zaplanowano realizację innowacji w roku szkolnym 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023. 

Zasięg projektu

Projekt nauki globalnego czytania metodą Glenna Domana będzie realizowany w dwóch grupach dzieci 3 – 4letnich.

Główne założenie

Projekt nauki globalnego czytania metodą Glenna Domana ma na celu przede wszystkim rozwijanie kompetencji językowych. Zastosowanie koncepcji czytania bez liter G. Domana pozwala uniknąć stresów w toku nauki i niepowodzeń szkolnych w przyszłych latach edukacji.  W metodzie Domana nauka nie jest nudą, lecz przyjemnością i radością dla dziecka i rodziców, i to jest jedna z jej podstawowych zalet.

Cele ogólne

 • stwarzanie warunków do wykorzystania tkwiących w dziecku możliwości intelektualnych
 • stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez prowadzenie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności czytelniczych

Cele szczegółowe innowacji

 • wzbogacanie słownika
 • rozwijanie mowy komunikatywnej
 • stymulowanie aktywności
 • kształtowanie postawy kreatywnej
 • włączanie rodziców do procesu czytania

Przewidywane efekty wdrożenia innowacji

 • oczekiwane pozytywne zmiany w zakresie efektów wychowania:

– przestrzeganie zasad i ogólnie przyjętych reguł;

 • oczekiwane pozytywne zmiany w zakresie efektów kształcenia:

– rozwijanie  wiary w siebie i własnych możliwości;

–  indywidualny rozwój dziecka;

– rozwijanie i wzbogacanie słownictwa;

 • oczekiwane pozytywne zmiany w zakresie efektów opieki:

– poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do nauczyciela

EFEKTEM DLA DZIECKA BĘDZIE:

dziecko

 • Doskonali i rozwija swoją percepcję wzrokową.
 • Rozwija system pojęć, podnosi się poziom wiedzy i inteligencja.
 • Osłuchuje się z prawidłowym wzorcem artykulacyjnym słowa, ćwiczy słuch oraz artykulację przez powtarzanie ćwiczonego słowa.
 • Potrafi skupić swoją uwagę na pokazywanych słowach.
 • Chętnie sięga po książki.

EFEKTEM DLA RODZICÓW BĘDZIE:

dziecko

 • osiągnięcie dobrej współpracy z nauczycielem poprzez włączenie się do procesu nauki czytania swojego dziecka
 • poznanie nowej formy pracy z dzieckiem

EFEKTEM DLA PRZEDSZKOLA BĘDZIE:

 • wprowadzenie aktywizującej metody pracy
 • podniesienie jakości pracy przedszkola

Techniki nauczania:
Prezentacja poszczególnych pięciu wyrazów będzie odbywała się 3 razy dziennie   w odstępie co najmniej pół godzinnym. Ze względów organizacyjnych, jeden zestaw (5 wyrazów) będzie prezentowany raz w tygodniu, w kolejnym tygodniu – następne 5 wyrazów i tak po kolei, przechodząc do wyrażeń dwu i trzywyrazowych.

Formy pracy:
Praca z całą grupą

Materiały i środki dydaktyczne:
Oryginalne karty do nauki czytania, tzw. „bity”

 

 Uważamy, że ogromną rolę w tej innowacji, prócz doskonalenia kompetencji językowych, odgrywa także oddziaływanie na analizatory wzroku i słuchu, jak również rozwijanie spostrzegawczości, co staje się później niezbędne dla dziecka przy poznawaniu sylab, liter i ich różnicowaniu. Przenosząc tę propozycję nauki czytania na warunki edukacji przedszkolnej uwzględniamy specyfikę czytania z całą grupą. Ważne dla nas jest aby sesje czytania wplatać w różne formy działalności dzieci i wiązać je z realizowaną tematyką kompleksową.

Z metody Domana wybrałyśmy do programu trzy pierwsze etapy proponowanej przez autora ścieżki czytania.

OPRACOWANIE :

mgr Beata Tarczyluk

mgr Kamila Kondracka

mgr Ewelina Romanowska