Wstęp

Święta są dla nas wszystkich szczególnym przeżyciem. Najbardziej jednak cieszy sam okres przygotowywania i oczekiwania, który rozpoczyna się już na wiele tygodni przed Świętami. A któż bardziej cieszy się z nadchodzących Świąt niż dzieci? Stąd pomysł na opracowanie projektu edukacyjnego poświęconego kultywowaniu tradycji świątecznych. Głównym celem projektu jest zapoznanie dzieci ze zwyczajami i tradycjami świątecznymi , ukazanie ich piękna, uświadomienie doniosłości i rodzinnego charakteru.

Realizacja projektu:

Projekt będzie realizowany przez grupy przedszkolne: 6latki – gr.„Sówki’, 5latki – gr. „Żabki”, 4-5latki gr. „Zajączki”, 5-6latki – gr. „Biedronki”.

Autorkami projektu są: mgr Beata Tarczyluk, mgr Eliza Legieć, mgr Ewelina Romanowska.

 

Czas trwania projektu: 01.12.2022r. – 23.12.2022r.

13.03.2023r. – 07.04.2023r.

 

Cele ogólne:

– poznanie tradycji i zwyczajów świątecznych (bożonarodzeniowych i wielkanocnych);

– wzmacnianie więzi rodzinnych;

– kultywowanie tradycji świątecznych (bożonarodzeniowych i wielkanocnych);

– wzbudzenie szacunku wobec wiary.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

– zna tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi;

– potrafi wypowiedzieć się na temat zwyczajów świątecznych w swoim rodzinnym domu,

– składa życzenia świąteczna;

– zna tradycyjne potrawy świąteczne;

– śpiewa znane kolędy;

– wykonuje świąteczne ozdoby.

Kształcenie umiejętności kluczowych:

1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Przykładowe działania:

– słuchanie utworów literackich czytanych zarówno przez nauczyciela, jak i zaproszonych gości;

– wypowiedzi spontaniczne i kierowane;

– wypowiadanie się dziecka na własny temat;

– ćwiczenia grafomotoryki ręki jako przygotowanie do pisania (np. wygniatanie ciasta);

– naukę czytania prostych wyrazów.

2.Kompetencje w zakresie wielojęzyczności.

Przykładowe działania:

– podstawowe słowa i zwroty w języku angielskim (np. liczą, nazywają kolory, określają członków rodziny).

3. Kompetencje matematyczne. Kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Przykładowe działania:

– zabawy w przeliczanie, klasyfikowanie, mierzenie, ważenie, rozróżnianie stron: lewa/prawa;

– stosowanie liczebników porządkowych;

– orientacja w schemacie ciała i w przestrzeni oraz na kartce;

– pomiary długości, klasyfikowanie, następstwo czasu;

– zadania, zabawy eksperymentalno-doświadczalne, kulinarne.

4.Kompetencje cyfrowe.

Przykładowe działania:

– wykorzystywanie narzędzi TIK (np. magnetofon, rzutnik, laptop, komputer, aparat cyfrowy, dyktafon, kamera, tablety );

– wykorzystywanie internetu – oglądanie prezentacji i filmów edukacyjnych.

5.Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętność uczenia się.

Przykładowe działania:

– podczas zajęć dzieci kształtują umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków z własnych działań prowadzonych w przedszkolu;

– uczą się konkretnych zachowań i reakcji;

– uczą się samodzielnego zdobywania wiedzy przy pomocy różnorodnych źródeł wiedzy (tradycyjnych i nowoczesnych);

– uczą się współpracy i współdziałania w zespole, grupie, ale też pracy indywidualnej.

6.Kompetencje obywatelskie.

Przykładowe działania:

– wykształcanie u dzieci postaw społecznie pożądanych: budzenie zainteresowania historią swojej rodziny, okolicy, kraju, stosowanie zwrotów grzecznościowych;

– kulturalne zachowanie podczas różnorodnych sytuacji;

– umiejętność współpracy, otwartość, bezkonfliktowość, tolerancja, przy jednoczesnym eliminowaniu postaw społecznie niepożądanych;

– kształtowanie u dzieci patriotyzmu, potrzeby kultywowania tradycji świątecznych.

7.Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.

Przykładowe działania:

– dzieci mogą doświadczać, eksperymentować, eksplorować (np. pieczenie, malowanie, rysowanie, wydzieranie, lepienie, pobudzanie zmysłów);

– współpraca dzieci podczas stawiania im zadań do wykonania w parach, grupach czy zespołach, co pozwala im działać i poczuć odpowiedzialność za ostateczny efekt swoich działań.

8.Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Przykładowe działania:

– malowanie (w tym nietypowymi technikami), rysowanie;

– śpiewanie kolęd i piosenek związanych ze świętami, taniec;

– wystawy prac dzieci.

Metody:

– słowna,

– czynna,

– oglądowa

 

Formy realizacji:

– indywidualna,

– grupowa,

– zbiorowa,

– zespołowa.

Pomoce dydaktyczne i środki realizacji:

Pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji zajęć ujęte są w scenariuszach do poszczególnych tematów innowacji.

Zagadnienia do przygotowania i proponowane zadania do realizacji:

EDUKACJA SPOŁECZNA -spotkania z ciekawymi ludźmi – poznawanie tradycji i zwyczajów jakie obowiązują w czasie świąt bożonarodzeniowych i świąt wielkanocnych
– okazywanie uczuć i pogłębianie więzi rodzinnych;

EDUKACJA ARTYSTYCZNA – samodzielne projektowanie i  wykonywanie ozdób choinkowych np. bombek, kartek bożonarodzeniowych, pisanek , stroików
– rozwijanie zainteresowań kulinarnych – pieczenie ciastek, degustacja niektórych potraw wigilijnych, wielkanocnych
– strojenie choinki w sali,
– śpiewanie zbiorowe i indywidualne oraz inscenizowanie ruchem utworów muzycznych;
– prezentacja przygotowanych występów

EDUKACJA PRZYRODNICZA – poznawanie drzew iglastych ze szczególnym zwróceniem uwagi na jodłę, świerk, sosnę rozpoznawanie ich po igłach

– dostrzeganie różnorodności w świecie przyrody.

EDUKACJA JĘZYKOWA
– słuchanie utworów literackich oraz wierszy o tematyce związanej ze Świętami;
– nauka tekstów potrzebnych do inscenizacji; – aktywny udział w pogadankach, zadawanie pytań, dzielenie się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami oraz wyciąganie wniosków;

EDUKACJA EMOCJONALNA
– kształtowanie postawy życzliwości i zrozumienia dla drugiego człowieka
– udział dzieci i rodziców w zorganizowanym w przedszkolu spotkaniu bożonarodzeniowym i warsztatach wielkanocnych

Dokumentacja
1.Sporządzenie raportu z realizacji projektu (scenariusze zajęć):

*Tematy projektu Grudzień 2022r.

„Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia”

– Scenariusz zajęć „Tradycje Bożonarodzeniowe” ZAPACHNIAŁO ŚWIĘTAMI- PIERNIK

– Scenariusz zajęć „Tradycje Bożonarodzeniowe ”CO ROBIMY Z MAKU?”

– Scenariusz zajęć „Tradycje Bożonarodzeniowe” „KOMPOT Z SUSZU”

– Scenariusz zajęć „Tradycje Bożonarodzeniowe” „OZDOBY BOŻONARODZENIOWE” (Spotkanie z panią z biblioteki, wykonywanie ozdoby choinkowej).

– Scenariusz zajęć „Tradycje Bożonarodzeniowe” Wigilijne tradycje” (dwanaście potraw, sianko pod obrusem, kolędowanie itd.)

 

*Tematy projektu Marzec 2022r.

„Tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych”

– Scenariusz zajęć „Tradycje Wielkanocne” – „WIELKANOCNA PALMA” – zaproszenie Pań z Koła Gospodyń Wiejskich, objaśnienie znaczenia roślin znajdujących się w palmie, wykonywanie palemek wielkanocnych.

– Scenariusz zajęć „Tradycje Wielkanocne” – „DO KOSZYCZKA WKŁADAMY” – znaczenie produktów wkładanych do koszyczka.

– Scenariusz zajęć „Tradycje Wielkanocne” – „TRADYCYJNE ŚWIĄTECZNE POTRAWY” – Śniadanie Wielkanocne, pieczenie babki.

– Scenariusz zajęć „Tradycje Wielkanocne” – „WIELKANOCNE TRADYCJE” – „Śmigus-dyngus”, malowanie pisanek – znaczenie.

2.Album z fotografiami kolejnych etapów realizacji projektu.
3.Artykuł na stronie internetowej naszego przedszkola
4. Wpis do kroniki szkolnej.

Ewaluacja projektu:

Quiz sprawdzający znajomość polskich zwyczajów świątecznych.