INNOWACJA PEDAGOGICZNA

,,Chcę czytać – zabawy z literami”

Kształtowanie gotowości do nauki czytania  z wykorzystaniem metody symultaniczno – sekwencyjnej prof. Jagody Cieszyńskiej

 

Opis, zakres, miejsce innowacji

 

Placówka w której będzie realizowana innowacja:

Przedszkole w Puchaczowie

ul. Mickiewicza 19

21-013 Puchaczów

Autorka innowacji: mgr Paulina Szymańska

Rodzaj innowacji: Innowacja metodyczno-organizacyjna

,,Chcę czytać – zabawy z literami”

Kształtowanie gotowości do nauki czytania z wykorzystaniem metody

symultaniczno – sekwencyjnej  prof. Jadwigi Cieszyńskiej

Termin realizacji: od września 2018 r. do zakończenia edukacji przedszkolnej dzieci realizujących naukę czytania metodą sylabową

Zakres innowacji:  działaniem innowacyjnym objęte zostaną dzieci 4-5 letnie z grupy „Biedronek”

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – art. 22 ust. 2 pkt 6 oraz 33 ust. 1 pkt 4;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506, z póź. zm. Dz. U. z 2011r. , Nr 176 poz. 1051).

 

Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji

 

„Dziecko, które lubi czytać,

będzie dorosłym, który lubi myśleć”

 

Czytanie jest umiejętnością niezbędną do osiągania pozytywnych wyników w szkole, stanowi warunek do pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia. Jest to niezwykle ważny aspekt warunkujący osiągnięcie sukcesów szkolnych. Ogrom materiału, jaki musi opanować dziecko, jest poważnym wyzwaniem. Uczniowie z trudnościami w czytaniu często nie rozwijają swych rzeczywistych możliwości między innymi powodu niskiej samooceny.

Nauka czytania jest więc zarówno celem, jak i środkiem do opanowania systemu językowego. Stymuluje także wszystkie inne funkcje poznawcze oraz kształtuje koncentrację i uwagę, a tym samym wyznacza przyszły sukces edukacyjny dziecka.

Często zdarza się, że dzieci w wieku pięciu, czasami nawet sześciu lat nie mają jeszcze gotowego słuchu fonematycznego, nie potrafią dokonać syntezy i analizy głoskowej wyrazów. Dlatego postanowiłam uczyć chętne dzieci czytania metodą sylabową.

 

Sposób realizacji

 

Mając świadomość iż proces nauki czytania jest niezwykle złożony, zdecydowałam   się w grupie przedszkolnej dzieci 4, 5 i 6 letnich  na zastosowanie metody nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej. Nazwa – metoda symultaniczno-sekwencyjna, wskazuje na źródło metody – badania przetwarzania języka w strukturach lewej i prawej półkuli mózgu. Takie  podejście do uczenia dzieci jest zgodne z najnowszymi osiągnięciami neurodydaktyki.

W metodzie tej sylaba jest podstawową jednostką w procesie percepcji słuchowej, dlatego jest prymarnym elementem w nauce czytania. Sylaby, które poznają, pełnią funkcję wzorca służącego do odczytywania nowych wyrazów. Pierwszeństwo odczytywania sylab w różnych układach jest tezą podstawową wybranej przeze mnie metody.

W metodzie ćwiczenia ogólnorozwojowe są stałym i bardzo ważnym elementem. Przygotowują one dziecko do nauki czytania i pisania. Gotowość do nauki czytania i pisania nie jest stanem, na który wystarczy czekać, ale trzeba wykształcić go przez stworzenie dziecku warunków stymulujących jego rozwój.

Metoda opiera się na procedurze: „powtarzanie- rozumienie-nazywanie”. Ilość powtórzeń niezbędnych do opanowania umiejętności rozpoznawania samogłosek czy sylab jest sprawą indywidualną dla każdego dziecka i zależy od wielu czynników. Jednak strategia postępowania jest zawsze taka sama- aby przejść do poziomu wyższego niezbędne jest opanowanie niższego etapu. Bez spełnienia tego warunku nie można wdrażać nowego materiału. Dzieci poznają najpierw obraz graficzny konkretnych sylab, następnie tworzą i odczytują wyrazy, które tworzą dane sylaby. Następnie poznają kolejne sylaby i tworzą następne wyrazy.

 

Formy realizacji innowacji:

– praca w małych zespołach,

– praca z całą grupą.

– praca indywidualna z dzieckiem.

 

Metody:

– praktycznego działania,

– oglądowa.

 

Cele innowacji

Cele:

  •  wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych  potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
  •  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,  aktywności i samodzielności,
  • nauka czytania,
  • stymulacja rozwoju w zakresie: percepcji wzrokowej, słuchowej, motoryki, myślenia i  pamięci,
  • stymulowanie i motywowanie czytelniczej aktywności dziecka
  • prowadzenie przez nauczyciela obserwacji rozwoju psychomotorycznego dziecka,
  • prowadzenie przez nauczyciela monitoringu opanowania wstępnego etapu umiejętności czytania,
  • zaangażowanie rodziców do działań zwłaszcza w sferze procesów emocjonalno –  motywacyjnych, warunkujących ukształtowanie pozytywnego nastawienia dziecka do nauki czytania.

 

Przewidywane efekty

 

Dzieci pracując tą metodą będą:

– miały ukształtowaną gotowość do nauki czytania, która zapewni im lepszy start w  edukacji  szkolnej („najpierw my uczymy dziecko, potem dziecko uczy nas”),

– chętnie uczyły się czytać (będą zmotywowane do nauki czytania),

– miały ukształtowane postawy, a nie wyłącznie wiedzę,

-chętniej podejmowały wyzwania edukacyjne,

-miały wyższą samoocenę oraz wiarę we własne możliwości umysłowe,

-bardziej kreatywne,

-potrafiły radzić sobie ze stawianymi przed nimi trudnościami, szukając efektywnych rozwiązań,

-w przyszłości nie będą uczniami z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej.

 

Rodzice dzieci pracujących tą metodą będą:

-włączeni w proces edukacji, ich opinie przyczynią się do podniesienia efektywności stosowanej metody,

-otrzymywać informacje dotyczące metody krakowskiej (psychoedukacja  rodziców).

 

Ewaluacja

Zostanie przeprowadzona dwukrotnie, po I i II semestrze. Nauczyciele wprowadzający innowację przez cały okres jej trwania będą wymieniać się spostrzeżeniami, materiałami zdobytymi podczas wdrażania innowacji.

Efekty wprowadzonej innowacji będę obserwowała na bieżąco podczas zajęć oraz w trakcie indywidualnych rozmów z dzieci. W trakcie ewaluacji planowane jest również zebranie opinii rodziców dzieci na temat metody krakowskiej. Po analizie wyników uzyskanych po pierwszym semestrze zostaną wprowadzone ewentualne zmiany mające na celu doskonalenie warsztatu pracy oraz podnoszenie efektywności stosowanej metody. Efekty uzyskane podczas pracy z dzieci tą metodą zostaną przedstawione na podsumowującej Radzie Pedagogicznej.