Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest,

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Św. Jan Paweł II

PROGRAM PRZEDSZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

W PRZEDSZKOLU W PUCHACZOWIE

I. Podstawa prawna

1.Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została opublikowana w Dz. U. z 2003 r, nr 96, poz. 873, a przepisy wprowadzające ustawę w Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 974.

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opublikowana w dniu 29 maja 2003 r. w Dz. U. Nr 96 poz. 874 – w dalszej części nazywana przepisami wprowadzającymi. Przepisy obu aktów prawnych weszły w życie w dniu 29 czerwca 2003 r.

3. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej określające warunki zaangażowania wolontariuszy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

 

II. Postanowienia ogólne

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Przedszkolne Koło Wolontariatu jest skierowane do wszystkich przedszkolaków, rodziców, pracowników przedszkola, którzy chcą pomagać, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku przedszkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

 

 

III. Cele szczegółowe programu

 1. Zapoznanie dzieci z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,
 2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
 3. Kształtowanie postaw prospołecznych,
 4. Rozwijanie empatii i tolerancji,
 5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 6. Kreowanie roli przedszkola jako centrum lokalnej aktywności,
 7. Budowanie tradycji przedszkola zgodnie z założeniami programu wychowawczego,
 8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności przedszkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem,
 9. Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni,
 10. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
 11. Współdziałanie z organizacjami społecznymi,
 12. Rozwijanie zainteresowań,
 13. Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.

 

IV. Obszary działania

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:

– środowisko przedszkolne,

– środowisko poza przedszkolne (lokalne/ gminne/ ogólnopolskie/ międzynarodowe).

 

V. Cechy Wolontariusza

 1. Dużo optymizmu i chęć do działania.
 2. Motywacja do niesienia pomocy potrzebującym.
 3. Umiejętność wygospodarowania wolnej chwili.
 4. Odwaga, empatia i otwartość.
 5. Odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność.
 6. Kultura osobista.

 

VI. Realizowane zadania

 1. Przybliżenie dzieciom idei wolontariatu podczas realizowania poszczególnych akcji
 2.  Poznanie obszarów pomocy,
 3. Wywieszanie plakatów zachęcających dzieci i rodziców do włączenia się w pracę Wolontariatu,
 4. Zamieszczenie informacji o działalności Wolontariatu na stronie internetowej przedszkola,
 5. Zachęcanie dzieci i rodziców do działań w Wolontariacie Przedszkolnym podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli,
 6. Nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami, zakładami pracy, lokalnymi instytucjami,
 7. Pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym, potrzebującym ludziom i zwierzętom,
 8. Uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska przedszkolnego i lokalnego.

 

VII. Struktura Przedszkolnego Klubu Wolontariatu

1. Na czele klubu wolontariusza stoją założyciele – koordynatorzy Przedszkolnego Klubu Wolontariatu – mgr Kamila Kondracka, mgr Eliza Legieć, mgr Ewelina Romanowska

 

2. W każdej grupie przedszkolnej działają członkowie wolontariatu- wychowawcy grup, tj:

– mgr Magdalena Frydrych

– mgr Halina Ostańska

– mgr Justyna Soboń

– mgr Paulina Staniak

– mgr Paulina Szymańska

– mgr Beata Tarczyluk

 

3. Ponadto członkami koła wolontariatu są: Dyrektor przedszkola p. mgr Ewa Bochra, logopeda  p. mgr Monika Pancer oraz psycholog p. mgr Justyna Polak.

 

VIII. Prawa i obowiązki wolontariuszy i koordynatorów Przedszkolnego Koła Wolontariatu

1. Prawa wolontariusza:

 • wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw;
 • wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora Przedszkolnego Koła Wolontariatu;
 • członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie;
 • każdy ma prawo przystąpić do Koła jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatorów Przedszkolnego Koła Wolontariatu.

2. Obowiązki wolontariusza:

 • wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków;
 • wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, ani żadnych świadczeń za swoją pracę;
 • członkowie wolontariatu starają się w przedszkolu i poza nim zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych;

3. Zadania koordynatorów:

 • utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje Przedszkolne Koło Wolontariatu;
 • tworzenie atmosfery zaufania i otwartości;
 • dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy;
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy.

 

IX. Nagradzanie wolontariuszy

Formy nagradzania:

 • wyrażenie uznania słownego;
 • pochwała na forum przedszkola;
 • umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule na stronie internetowej;

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

 

X. Sposoby ewaluacji

 1. Sprawozdanie z pracy Przedszkolnego Koła Wolontariatu – na koniec roku przedszkolnego.
 2. Zdjęcia z imprez.
 3. Informacje na stronie internetowej przedszkola.
 4. Podziękowania od osób i instytucji.

Koordynatorzy:

Kamila Kondracka

Eliza Legieć

Ewelina Romanowska

PLAN PRZEDSZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU NA ROK SZKOLNY 2023/2024

ZADANIA DO REALIZACJI

TERMIN

ZASIĘG

OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ

1.

Zapoznanie dzieci i rodziców z ideą Wolontariatu

cały rok przedszkolny

cała społeczność przedszkolna

osoby odpowiedzialne:

koordynatorzy Przedszkolnego Koła Wolontariatu

2.

Ustalanie reguł współpracy z nauczycielami i rodzicami

cały rok przedszkolny

cała społeczność przedszkolna

osoby odpowiedzialne:

koordynatorzy Przedszkolnego Koła Wolontariatu

3.

„Dzień wspomnień i zadumy” – zbiórka zniczy, wycieczka na cmentarz, zapalenie zniczy na grobach żołnierzy oraz na grobach zapomnianych.

30-31.10.2023r.

starsze grupy przedszkolne

osoby odpowiedzialne:

wychowawcy grup

4.

„Góra Grosza” – zbieranie drobnych pieniędzy, za które organizowana jest pomoc psychologiczna, rzeczowa i specjalistyczna opieka dla potrzebujących dzieci i rodzin na terenie całej Polski.

01.11 – 29.02.2024r.

Cała społeczność przedszkolna

Osoba odpowiedzialna:

Magdalena Frydrych

5.

„Serce dla Sylwii” – udział w challengu, zbiórka pieniędzy dla mieszkanki Puchaczowa, zmagającej się z chorobą nowotworową.

07.11.2023r.

Pracownicy Przedszkola w Puchaczowie

osoby odpowiedzialne:

koordynatorzy Przedszkolnego Koła Wolontariatu

6.

„OnkoMikołaki” – prowadzenie zbiórki zabawek, przyborów plastycznych, gier itp., które zostaną przekazane dzieciom z Oddziału Onkologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

13.11 – 05.12.2023r.

cała społeczność przedszkolna

osoby odpowiedzialne:

koordynatorzy Przedszkolnego Koła Wolontariatu

7.

„Puchaczów dla EMILKI” – zbiórka pieniędzy na leczenie Emilki Dymel, podopiecznej Fundacji „Krwinka”, mieszkanki Kolonii Ostrówek podczas uroczystego rozświetlenia choinki w Parku w Puchaczowie.

6.12.2023

Społeczność lokalna

osoby odpowiedzialne:

koordynatorzy Przedszkolnego Koła Wolontariatu

8.

„Serce za odwagę” – wykonanie kartek świątecznych dla kombatantów.

5.12.2023r.

Wszystkie grupy przedszkolne

Osoba odpowiedzialna:

Ewelina Romanowska

9.

„BohaterON – włącz historię!” – ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Wykonanie kartek świątecznych dla uczestników Powstania Warszawskiego.

10.12.2023r.

Najstarsza grupa przedszkolna

Osoba odpowiedzialna:

Eliza Legieć

9.

„Zimowa paka dla zwierzaka” – zbiórka karmy, koców i innych akcesoriów dla zwierząt, podopiecznych stowarzyszenia „Milej(ów) dla Zwierząt”.

15 – 25.01.2024r.

cała społeczność przedszkolna

osoby odpowiedzialne:

koordynatorzy Przedszkolnego Koła Wolontariatu

10.

„Dzień życzliwości” – zajęcia, podczas których dzieci będą uwrażliwiane na wzajemną życzliwość, okazywanie szacunku, zwracanie uwagi jak wiele dobrego może przynieść życzliwe zachowanie.

14.02.2024r.

wszystkie grupy przedszkolne

osoby odpowiedzialne:

wychowawcy grup

11.

„Loteria fantowa” – z której dochód przeznaczony będzie na leczenie Emilki Dymel, podopiecznej Fundacji „Krwinka”, mieszkanki Kolonii Ostrówek.

18– 26.03.2024

Cała społeczność przedszkolna

osoby odpowiedzialne:

koordynatorzy Przedszkolnego

Koła Wolontariatu

12.

„Dzień Piżamy” –uwrażliwianie na cierpienie i chorobę dzieci leczonych onkologicznie. Współpraca z fundacją „Gdy liczy się czas” – działającą na rzecz dzieci leczonych na Oddziele Onkologicznym Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

12.04.2024r.

wszystkie grupy przedszkolne

osoby odpowiedzialne:

koordynatorzy Przedszkolnego

Koła Wolontariatu

13.

„Zbiórka słodyczy” – zbiórka dla podopiecznych Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie, celem akcji jest pomoc w organizacji Dnia Dziecka w hospicjum.

13 – 24.05.2024r.

cała społeczność przedszkolna

osoby odpowiedzialne:

koordynatorzy Przedszkolnego

Koła Wolontariatu

14.

„Kartka dla Seniora” – wykonanie i dostarczenie kartek świątecznych dla emerytów oraz podopiecznych Domu Seniora „Senior+” w Bogdance.

dwa razy w roku

wszystkie grupy przedszkolne

osoby odpowiedzialne:

koordynatorzy Przedszkolnego

Koła Wolontariatu

Plan jest otwarty i będzie modyfikowany w zależności od potrzeb i inicjatyw.