RAMOWY ROZKŁAD DNIA

„Biedronki”

 

7:30–8:30

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy

konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy

integrujące grupę. Praca indywidualna lub grupowa o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym, wyrównawczym. Praca z dzieckiem zdolnym.

8:30 – 8:55

Realizacja zadań edukacyjnych zawartych w programie wychowania przedszkolnego poprzez zajęcia z całą grupą, gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej.

8:55 – 9:00

Czynności samoobsługowe, higieniczne.

9:00 – 9:25

Śniadanie. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków. Higiena podniebienia, mycie zębów.

9:25 – 10:00

Zajęcia dydaktyczne – realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego.

10:00 – 10:15

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku. Drugie śniadanie.

10:15 – 11:15

Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu, gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. W przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach

11:15 – 11:25

Czynności organizacyjne

11:25 – 11:55

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję.

11:55 – 12:00

Czynności organizacyjne, samoobsługowe.

12:00 – 12:30

Obiad. Pomoc w nakrywaniu do posiłku. Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków, poprawnego zachowania się przy stole, właściwego posługiwania się sztućcami oraz używania form grzecznościowych. Czynności samoobsługowe.

12:30 – 13:00

Czynności organizacyjne, opiekuńcze, relaksacja na dywanie, poobiedni odpoczynek, ćwiczenia indywidualne.

13:00 – 15:00

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych, sprzyjających twórczości plastycznej, werbalnej dzieci, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci.

 

Załącznik