RAMOWY ROZKŁAD DNIA

“ZAJĄCZKI”

4 LATKI

 

8:00 – 8:30

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę.

Praca indywidualna lub grupowa o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym, wyrównawczym.

8:30 – 8:50

Zajęcia dydaktyczne – realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego. Zabawy ruchowe.

8:50 – 9:00

Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.

9:00 – 9:30

Śniadanie.

Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

9:30 – 9:40

Czynności organizacyjne- przygotowanie zajęć.

9:40 – 10:20

Zajęcia dydaktyczne – realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego.

10:20 – 10:40

Czynności higieniczno- samoobsługowe, przygotowanie do posiłku. Drugie śniadanie.

10:40 – 11:45

Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu, gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. W przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach.

11:45 – 12:00

Przygotowanie do obiadu. Czynności kulturalno- higieniczne w WC i łazience.

12:00 – 12:30

Obiad.

Pomoc w nakrywaniu do posiłku. Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków, poprawnego zachowania się przy stole, właściwego posługiwania się sztućcami oraz używania form grzecznościowych.

Czynności samoobsługowe.

12:30 – 13:00

Zajęcia dodatkowe organizowane dla wszystkich dzieci: Język angielski

13:00 – 13:30

Czynności organizacyjne, opiekuńcze.

Realizacja podstawy programowej w godz. od 8.00- 13.30

(wtorek)

Załącznik