banner-image

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem”, informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach, wynikających z rozporządzenia.

Mając na uwadze, że posiadamy dane osobowe Wasze i Waszych dzieci staramy się przetwarzać je w sposób bezpieczny i rzetelny. Dbając o to aby dane te były zawsze aktualne i przetwarzane zgodnie z prawem.

W związku z tym informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych i Waszych dzieci jest Przedszkole w Puchaczowie (ul. Adama Mickiewicza 19, 21-013 Puchaczów).

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych oraz w przypadku chęci skorzystania z praw wynikających z rozporządzenia, poprzez e-mail: iod@atjg.pl, pisząc list na adres Administratora (z dopiskiem ochrona danych osobowych) lub przychodząc do placówki naszego przedszkola w Puchaczowie (ul. Adama Mickiewicza 19, 21-013 Puchaczów).

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie:

 • obowiązku prawnego jaki jest nałożony na administratora – art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia, Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U.2018.996), Ustawa o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2017.2198), Ustawa o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U.2017.2159), Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203), Ustawa Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U.2018.967);
 • wtedy gdy działamy w interesie publicznym i wynika to z aktualnych przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia;
 • umów zawartych przez nas – art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia;
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych Waszych i Waszych dzieci – art. 6 ust. 1 lit. a.

Wasze dane osobowe przetwarzamy z należytą ostrożnością, dbając o skuteczne zabezpieczenia przez cały okres realizacji celów na jakie zostały zebrane lub przez okres jakiego wymagają od nas przepisy obowiązującego prawa.

Nie będziemy przetwarzać waszych danych w sposób zautomatyzowany – nie będziemy was profilować.

Dane mogą być przekazane innym instytucjom, organizacjom lub podmiotom działającym na nasze zlecenie, ale tylko w ramach i celach wynikających z przepisów prawa.

Wasze dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię.

Chcemy abyście mieli świadomość, że zawsze macie prawo do:

 • dostępu do swoich danych;
 • poprawy i ich sprostowania;
 • usunięcia w dowolnym momencie jeżeli dane będą przetwarzane bezpodstawnie (o ile dane przetwarzane są na podstawie zgody, a nie przepisów prawa);
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przeniesienia danych (o ile dane są przetwarzane na podstawie zgody);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdyby uznali Państwo, że przetwarzanie Waszych danych narusza przepisy rozporządzenia.

Jeżeli Wasze dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody, macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli przesłanką do przetwarzania danych osobowych jest przepis prawny, to podanie przez Państwa danych jest obowiązkowe, jeżeli zaś przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody to podanie danych ma charakter dobrowolny.