Plan Pracy Przedszkola w PUCHACZOWIE
w roku szkolnym 2023/2024

Podstawa opracowania rocznego planu pracy:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.)

 • Kierunkipolitykioświatowejpaństwawrokuszkolnym2023/2024, określone przez Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. 2023 poz. 900)

Kierunki polityki oświatowej wybrane dla przedszkola:

 • Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.

 • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu
  u wychowanków stałych sprawności w czynieniu dobra i rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci.

 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym.

 • Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci i ich rodzin udzielanego poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyprzedszkolnej, a także z podmiotami działającymi
  w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
  i wsparcia rodziny.

 • Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw i działań w zakresie zachęcania
  i wspierania dzieci do rozwijania ich aktywności fizycznej.

 • Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych dzieci i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Zadanie:

Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.

Działania i sposób realizacji

Realizatorzy

Termin

Uczestniczenie w obchodach świąt i rocznic lokalnych oraz narodowych – o charakterze historycznym
i patriotycznym.

Akademia z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości -wspólne śpiewanie hymnu narodowego, program słowno-muzyczny.

Poznawanie kultury i tradycji wybranych krajów Unii Europejskiej – prezentacje multimedialne, albumy, zdjęcia, filmy podróżnicze i edukacyjne.

Organizowanie we współpracy z rodzicami np.: Dnia francuskiego”, „Dnia portugalskiego”, „Dnia węgierskiego”, „Dnia włoskiego”, itp. (język, stroje ludowe, potrawy, tradycje, zabawy dziecięce).

Wspomnienia z wakacji / z podróży” – zajęcia metodami aktywizującymi, wykorzystujące doświadczenia i wiedzę dzieci z podróży do innych krajów i po Polsce (aktywność językowa, ruchowa, plastyczna, muzyczna)

Wirtualne wycieczki edukacyjne, poznawanie elementów charakterystycznych dla wybranych krajów Europy – muzyka, malarstwo, sztuka, kultura regionalna, literatura dziecięca, obiekty architektury, postaci historyczne.

Założenie kącika „Mały odkrywca” – organizowanie działań twórczych i badawczych – stwarzanie okazji do poznawania i wykorzystania cech różnych materiałów
w praktycznym działaniu.

Wybitni Polacy” – poznanie wybranych postaci wynalazców i twórców (malarze, kompozytorzy, pisarze, konstruktorzy, wynalazcy, podróżnicy, itp.) oraz ich osiągnięć znanych w Europie i na Świecie.

Bajki i baśnie z całego świata” – poznawanie polskiej
i obcej literatury dziecięcej, charakterystycznej dla wybranych krajów europejskich (w formie książkowej, audiobooków, filmów dla dzieci.)

Innowacja pedagogiczna „Zabawa bez zabawek” – wprowadzenie dzieci w świat sztuki
o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim
i światowym, poprzez różnorodne formy działania.

Spotkania ze współcześnie żyjącymi twórcami – np. autorami literatury dziecięcej, ilustratorami książek, twórcami lokalnymi.

Organizacja Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych – Milejów 2024 wspólnie z Samorządowym Przedszkolem w Milejowie

nauczyciele grup

dyrektor

nauczyciele grup 6-l.

nauczyciele

nauczyciele

grup 5-6 l.

nauczyciele

grup

nauczyciele grup
4, 5 i 6 l.

nauczyciele

grup

nauczyciele

grup 5-6 l.

nauczyciele

grup

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele.

Wychowawcy 6 latków

w ciągu roku

XI 2023

w ciągu roku

raz na 2 m-ce

w ciągu roku

w ciągu roku

X 2023

w ciągu roku

w ciągu roku

w ciągu roku

13-17.11.2023

w ciągu roku

V-VI. 2024

Zadanie:

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu
u wychowanków stałych sprawności w czynieniu dobra i rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci.

Działania i sposób realizacji

Realizatorzy

Termin

Zapoznanie rodziców z treściami wychowawczo-profilaktycznymi w realizowanych programach wychowania przedszkolnego.

Organizowanie spotkań i zajęć otwartych dla rodziców, przy okazji ważnych momentów w życiu przedszkola
i rodziny – święta, uroczystości przedszkolne.

Wiem, co znaczy dobro” – wprowadzanie dziecka
w świat pozytywnych wartości: dobro, empatia,odpowiedzialność, umiejętność rozróżniania dobra od zła.

Stworzenie grupowej „Listy ekspertów” – tablicy ze zdjęciami lub imionami dzieci dobrych w jakiejś dziedzinie (czynności), mogących i chcących pomóc innym – diagnoza mocnych stron dziecka i ewentualnych słabości.

Stwarzanie dzieciom okazji do podejmowania decyzji
w prostych, codziennych zabawach i czynnościach oraz brania za nie odpowiedzialności.

Rozmowy o postawach postaci z literatury dziecięcej – próby samodzielnej oceny ich zachowań, propozycje zachowań pozytywnych w miejsce negatywnych.

Obchody „Dnia Dobrych Uczynków” – czynienie dobrych uczynków na rzecz ludzi, zwierząt lub środowiska naturalnego.

Lubię pomagać” – udział dzieci w akcjach bezinteresownej pomocy: zbiórki karmy, udział w akcjach charytatywnych np. , Góra grosza,… „ Dla Emilki Dymel” zakrętki dla Hospicjum Małego Księcia w Lublinie

Organizowanie spotkań z udziałemseniorów, osób niepełnosprawnych, osób zaangażowanych w działania pomocowe– wspólne wykonywanie ozdób świątecznych, kolędowanie, rozmowy na różne tematy.

Udział w akcji „Pomoc dla Stowarzyszenia Milejów Dla Zwierząt” – podczas realizacji dzieci będą mogły nieść pomoc potrzebującym zwierzakom oraz nauczą się właściwego zachowania wobec nich.

Piknik rodzinny „Dobro jest w nas” – integracja społeczności przedszkolnej w ramach ogólnopolskiej akcji „Postaw na rodzinę”, konkursy i konkurencje zgodne z zasadami fair-play.

nauczyciele

w grupach

dyrektor, nauczyciele

nauczyciele psycholog

nauczyciele

psycholog

pedagog specjalny

nauczyciele,

rodzice

nauczyciele

nauczyciele,

pracownicy

nauczyciele grup

rodzice

pracownicy

nauczyciele grup
5 i 6 l.

nauczyciele, pracownicy, rodzice

dyrektor, nauczyciele, dzieci i ich rodziny

IX 2023

cały rok / zajęcia w grupach
1 x 2 m-ce

cały rok

od IX 2023

cały rok

cały rok

19 V 2024

w terminach akcji

1 x kwartał

XI 2023 – II 2024

VI 2024

Zadanie:

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym.

Działania i sposób realizacji

Realizatorzy

Termin

Zapoznanie nauczycieli z aktualnymi przepisami dotyczącymi przyjmowania i pracy z dziećmi cudzoziemskimi.

Wymiana doświadczeń z dyrektorami i nauczycielami, którzy już pracowali z dziećmi cudzoziemskimi – wykorzystanie dostępnych źródeł informacji i materiałów (MEiN, kurator oświaty, organizacje pozarządowe, wydawnictwa, itp.)

Warsztaty dla nauczycieli „Praca z dzieckiem
z doświadczeniem migracyjnym” zorganizowane we współpracy z poradnią p-p lub innym podmiotem.

Organizowanie zajęć koleżeńskich obejmujących zabawy i zajęcia integrujące dzieci polskie i cudzoziemskie, radzenie sobie z barierami językowymi i kulturowymi – wymiana doświadczeń.

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
i kształcenia specjalnego dla dzieci cudzoziemskich, przy wspierającym udziale specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznej lub placówki doskonalenia nauczycieli.

dyrektor

dyrektor

nauczyciele

specjaliści

dyrektor

nauczyciele

grup

dyrektor

psycholog

dyrektor

logopeda

pedagog specjalny

psycholog

IX 2023

na bieżąco

X 2023

w ciągu roku

w miarę potrzeb

w miarę potrzeb

Zadanie:

Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci i ich rodzin udzielanego poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyprzedszkolnej, a także z podmiotami działającymi
w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Działania i sposób realizacji

Realizatorzy

Termin

Planowanie procesów wspomagania rozwoju
i edukacji dzieci, kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie opinii, orzeczeń oraz wyników diagnozy problemów i trudności edukacyjnych dzieci oraz ich uzdolnień.

Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie analizowania zaleceń z opinii i orzeczeń, oraz przeprowadzania obserwacji i diagnozy, interpretowania wyników i wykorzystywania ich do indywidualizowania pracy z dziećmi i udzielania im adekwatnego wsparcia – przez warsztaty, szkolenia, konsultacje organizowane we współpracy z poradnią p-p, poradnią specjalistyczną lub innym podmiotem działającym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Warsztaty dla rodziców – rozwijanie umiejętności wychowawczych, wskazanie sposobów wspierania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
i możliwości otrzymania wsparcia w sytuacjach trudnych.

Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci przez zapoznanie (przypomnienie) procedur obowiązujących
w przedszkolu i bieżący nadzór nad stosowaniem się do tych procedur.

Doskonalenie wewnętrznych procedur i narzędzi do organizowania, udzielania i dokumentowania udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju.

Opracowanie i przyjęcie do realizacji przedszkolnego „Programu ochrony dzieci przed przemocą”.

pedagog specjalny,

logopeda

psycholog,

nauczyciele

dyrektor,

pedagog specjalny,

logpeda

psycholog,

nauczyciele

  psycholog

dyrektor,

nauczyciele,

pracownicy, rodzice

dyrektor

pedagog specjalny

psycholog

nauczyciele, rodzice

IX 2023 / potem
w miarę potrzeb

X 2023 /

w razie potrzeby

XI 2023

II 2024

IX 2023 / na bieżąco w razie zmian

 cały rok

w ciągu roku

w miarę potrzeb

Zadanie:

Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw i działań w zakresie zachęcania
i wspierania dzieci do rozwijania ich aktywności fizycznej.

Działania i sposób realizacji

Realizatorzy

Termin

Promowanie wśród rodziców edukacji prozdrowotnej – organizacja spotkań z rodzicami, warsztatów umiejętności wychowawczych oraz tematycznych podczas realizacji innowacji ” Dobra postawa do ważna sprawa”

Rozwijanie u dzieci umiejętności współdziałania, komunikowania się, dostrzegania potrzeb innych osób,
w trakcie gier i zabaw ruchowych.

Zajęcia otwarte dla rodziców lub dziadków „Gramy razem” – ulubione zabawy i gry z dzieciństwa rodziców lub dziadków.

Nauka asertywności i radzenia sobie z trudnymi emocjami, związanymi z oczekiwaniem na swoją kolej, porażką lub niepowodzeniem w grze lub zabawie.

Stworzenie przedszkolnego „Kodeksu fair-play”, który będzie stosowany przez wszystkie dzieci w czasie wspólnych zabaw ruchowych, gier lub konkurencji sportowych – w sali lub w ogrodzie.

III Wojewódzki Konkurs Plastyczno- Konstrukcyjny „ Przedszkolak przyjacielem natury- Ruch to zdrowie

Systematyczne zajęcia pod hasłem „Ruch to zdrowie”- realizacja ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych –w salach i na powietrzu- uświadamianie dzieciom znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia
i kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych.

Mikołajkowe zawody sportowe” – impreza integracyjna – gry, zabawy ruchowe, konkurencje sportowe na śniegu – z udziałem rodziców.

Zabawy przeciw agresji – zabawy ruchowe
i aktywizujące dzieci, pomagające rozpoznawać
i radzić sobie z trudnymi emocjami i agresją.

Witamy wiosnę” – impreza ogólnoprzedszkolna – piosenki o wiośnie, tańce i korowody w ogrodzie przedszkolnym (pedagogika zabawy).

VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski „ Żyję zdrowo”

Udział w projekcie „SPRINTEM DO MARATONU

X Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków” – popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa – Nadrybie 2024

Doposażenie przedszkola i systematyczne wykorzystywanie różnorodnych akcesoriów i przyrządów do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych.

E.Legieć

E. Romanowska

wszyscy nauczyciele, psycholog

nauczyciele

psycholog,

nauczyciele,

rodzice

nauczyciele

koordynatorzy

nauczyciele

nauczyciele,

rodzice

nauczyciele

nauczyciele

koordynatorzy

nauczyciele

dyrektor,

nauczyciele 6latków

dyrektor,

nauczyciele

Cały rok

cały rok

każda grupa

dwa razy w roku

w ciągu roku

X 2023

XI- XII 2023

cały rok

6 XII 2023

w ciągu roku

21 III 2024

IV 2024

V – VI 2024

VI 2024

w ciągu roku

Zadanie:

Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych dzieci i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Działania i sposób realizacji

Realizatorzy

Termin

Warsztaty dla nauczycieli dotyczące nowych narzędzi TiK, w tym sztucznej inteligencji oraz nauka ich wykorzystania w bieżącej pracy z dziećmi – stacjonarnej i zdalnej (generatory kart pracy, gier dydaktycznych, aplikacje
i platformy edukacyjne, itp.)

Wymiana doświadczeń, tworzenie wspólnej bazy narzędzi i dobrych praktyk, w tym do wykorzystania w pracy
z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wykorzystywanie w pracy stacjonarnej z dziećmi technologii cyfrowych w sposób rozważny, zaplanowany
i bezpieczny – zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z zasobów internetu (sieciaki.pl, necio.pl)

Odbywanie spotkań zespołów nauczycieli online w celu bieżącej wymiany informacji i tworzenia wspólnych dokumentów.

Wykorzystywanie w pracy z dziećmi elementów programowania i kodowania – adekwatnie do możliwości rozwojowych dzieci

Organizowanie lub udział w konkursach dla dzieci
o różnym zasięgu, realizowanych online przez inne placówki i organizacje – z zachowaniem zasad ochrony danych i wizerunku.

Udział z dziećmi w wirtualnych wycieczkach i spacerach.

Wykorzystywanie ustalonej z rodzicami platformy edukacyjnej lub aplikacji na zajęciach z dziećmi (Squla.pl, zdobywcywiedzy.pl, matzoo.pl, superkids.pl,scratch.pl, duolingo.pl, itp.)

Odbywanie w formie zdalnej bieżących kontaktów
i konsultacji z rodzicami w ramach dostępności nauczyciela.

Przeprowadzanie elektronicznych ankiet dla rodziców
i nauczycieli w ramach diagnozy potrzeb i badania jakości funkcjonowania przedszkola.

Udział w szkoleniach rady pedagogicznej online.

dyrektor

nauczyciele

specjaliści

nauczyciele

specjaliści

wszyscy nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

specjaliści

nauczyciele, specjaliści

dyrektor

dyrektor

nauczyciele

I 2024

cały rok

cały rok

w miarę potrzeb

w ciągu roku

w terminach konkursów

zgodnie z realizowanym tematem

na bieżąco

zgodnie z planem współpracy
z rodzicami

w miarę potrzeb

wg harmonogramu

Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej nr ………….. z dnia …………… 2023 r.