Roczny plan pracy Przedszkola w Puchaczowie

na rok szkolny 2020/2021

Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie,

w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy,

kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli….

Janusz Korczak

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327),

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.910),

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658 ze zm.),

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.),

 5. Statut Przedszkola w Puchaczowie

Plan opracowany został w oparciu o:

 1. podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa oraz wytyczne Kuratorium Oświaty w Lublinie,

 2. wnioski z nadzoru pedagogicznego,

 3. diagnozę pracy przedszkola,

 4. diagnozę oczekiwań rodziców wobec przedszkola,

 5. treści podstawy programowej.

Główne zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze na rok szkolny 2020/2021:

 1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim dzieciom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

 2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

 3. Wzmacnianie wychowawczych działań przedszkola.

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/20/21 z dnia 31.08. 2020 r.

Spis treści zawartych w planie:

 1. Kalendarz zadań przedszkola.

 2. Zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji.

 3. Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych.

 4. Plan współpracy z rodzicami.

 5. Plan współpracy ze szkołą podstawową.

 6. Harmonogram wycieczek.

 

1. Kalendarz zadań przedszkola – rok szkolny 2020/2021

2. Zestaw programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021

„ Zabawy z porami roku- Program wychowania przedszkolnego” dr Iwona Lewkowicz, dr Anna Tworkowska – Baraniuk ISBN 978-83-65635-52-5

„ Trefliki w przedszkolu – Program wychowania przedszkolnego” Dorota Kossakowska ISBN 978-83-66484-14-6 .

3. Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych

L.p.

Tematyka

Przewidywany termin

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku przedszkolnego 2020/2021

IX. 2020

2.

„Sprzątanie Świata” – udział przedszkolaków w ogólnopolskiej akcji ekologicznej

IX. 2020

3.

„Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka” – udział przedszkolaków w akcji

21.IX.2020

4.

Święto Pieczonego Ziemniaka

1-4 .X. 2020

5.

Dekoracja jesienna

Do 15. X. 2019

6.

„Dzień Edukacji Narodowej”

14. X. 2020

8.

„Święto Zmarłych”

28- 30 X. 2020

9.

,, Biesiada Patriotyczna”

10. XI. 2020

09.XI.2020

10.

,,Spotkajmy się- poznajmy się”- pasowanie na Przedszkolaka,- nadanie nazwy grupie- „Myszki”

XI. 2020

11.

Andrzejki

30. XI. 2019

12.

„GÓRA GROSZA”- udział w ogólnopolskiej akcji ; zbiórka monet groszowych na rzecz dzieci z domów dziecka

XI- XII. 2020

13.

„Barbórka”

9-11. XII. 2020

14.

,, Mikołajki”

7. XII. 2020

15.

,, Jasełka” , wieczór kolęd i pastorałek z czynnym udziałem dzieci.

21 XII . 2020

16.

„ Hej kolęda, kolęda” – Przegląd kolęd i pastorałek dla dzieci i rodziców

5 I 2021

18.

Dzień Babci i Dziadka

22.I. 2021

20.

,, Dziś w przedszkolu wielki bal”- bal karnawałowy dla wszystkich przedszkolaków, tańce, zabawy przy muzyce

28.I 2021

10:00-11:30

21.

,, Pierwszy Dzień Wiosny”

22. III. 2021

22.

Wielkanoc , Wielkanoc” zajęcia otwarte

31.III. 2021

24.

„ Święto Majowe”

05.05.2021

25.

„ Święto Rodziny” – Dzieci Rodzicom

Rodzice Dzieciom

V/VI 2021

26.

„ XX Powiatowy Przegląd teatrzyków Dziecięcych”

VI.2021

28.

,, Przedszkole żegnamy- wakacje witamy”- zakończenie Roku Szkolnego

24.VI. 2021

Godz. 15:15

29.

Przedszkole Wakacyjne

12-31.VIII.2021

 • GALERIA PRZEDSZKOLAKA -wystawa prac plastycznych

 • Spartakiady, kiermasze, galerie, wystawy i konkursy

 • Urodziny dzieci w przedszkolu

 • Koncerty muzyczne

 • Zajęcia z udziałem rodziców

 • Wycieczki w środowiska społeczno- przyrodnicze

 • Teatrzyki

 • DNI OTWARTE dla nowych przedszkolaków

Spotkania z ciekawymi ludźmi

Przez cały rok

4. Plan współpracy z rodzicami

 

Zadania

Formy realizacji

Termin

Planowanie rozwoju przedszkola

 1. kwestionariusz współpracy z rodzicami: ankieta wzajemnych oczekiwań,

 2. przedstawienie założeń programu rozwoju przedszkola na rok szkolny 2020/2021,

 3. zapoznanie rodziców ze statutem przedszkola i innymi dokumentami,

 4. zapoznanie rodziców z założeniami innowacji realizowanych w przedszkolu,

 5. bieżące informowanie rodziców o planach wychowawczo-dydaktycznych

Wrzesień

Zapewnianie dzieciom wysokiej jakości kształcenia – organizacja wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim dzieciom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

 1. zapoznanie rodziców z podstawą programową: omówienie zadań przedszkola oraz spodziewanych efektów rozwojowych uzyskanych przez dziecko na zakończenie edukacji przedszkolnej,

 2. rozmowy z rodzicami na temat ich obaw, obserwacji, niepokojących zachowań dzieci,

 3. organizowanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim dzieciom wynikające z założeń podstawy programowej,

 4. omówienie celu organizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informowanie rodziców o potrzebie organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz systematycznie o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela, terapeuty,

 5. obserwacja dzieci – określenie potrzeb w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 6. planowanie działań pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 7. praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia: przedstawienie celów pracy indywidualnej i grupowej z dzieckiem,

 8. włączanie rodziców do udziału w zajęciach wspierających organizowanych dla dzieci i rodziców,

 9. przekazanie rodzicom informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole,

 10. prezentacja ważnych informacji na stronie internetowej przedszkola oraz poprzez dziennik elektroniczny .

Cały rok szkolny

Organizowanie procesu edukacyjnego umożliwiającego kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

 1. kształtowanie postaw dzieci związanych z szacunkiem do innych, do swojego regionu i kraju,

 2. wzmacnianie właściwych zachowań poprzez stosowanie akceptowanego przez społeczność przedszkolną systemu nagród i kar,

 3. organizacja akcji i zabaw umożliwiających prezentację pozytywnych zachowań,

 4. nauka radzenia sobie z emocjami, stresem, napięciem, lękiem poprzez działanie kształtujące odporność emocjonalną,

 5. stworzenie grupowego systemu norm i zasad regulującego życie w społeczności przedszkolnej,

 6. zabawy i zajęcia rozwijające samodzielność, szacunek, pracowitość, odpowiedzialność w wykonywaniu codziennych czynności,

 7. rozwijanie wrażliwości emocjonalnej dziecka na potrzeby słabszych

Cały rok szkolny

 

5. Plan współpracy ze szkołą podstawową

 

Termin

Zadania i sposoby realizacji

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadania

Miejsce realizacji zadania

Wrzesień

 1. nawiązanie kontaktu z dyrektorem szkoły i nauczycielami klas I–III,

 2. opracowanie harmonogramu całorocznej współpracy

Nauczyciele grup przedszkolnych

Szkoła podstawowa

Październik

 1. zapoznanie dzieci przedszkolnych ze starszymi kolegami z młodszych klas szkoły podstawowej,

 2. zapoznanie z nauczycielami ze szkoły,

 3. poznanie drogi do szkoły, oglądanie budynku szkoły i otoczenia z zewnątrz

Nauczyciele grup przedszkolnych

Droga z przedszkola do szkoły, szkoła podstawowa

Listopad

 1. zwiedzanie budynku szkoły wewnątrz (sale lekcyjne, świetlica, szatnia, sala gimnastyczna, stołówka),

 2. wizyta w bibliotece szkolnej

Nauczyciele grup przedszkolnych, wyznaczony nauczyciel ze szkoły, bibliotekarz

Budynek szkolny

Grudzień–styczeń

 1. warsztaty plastyczne dla przedszkolaków (organizowane przez nauczycieli i dzieci ze świetlicy szkolnej),

 2. jasełka przedszkolaków – zorganizowanie występu przez uczniów dla przedszkolaków

Nauczyciel świetlicy szkolnej, nauczyciele grup przedszkolnych

Świetlica szkolna, przedszkole

Luty

 1. turniej wiedzy o szkole dla przedszkolaków,

 2. wspólne gry i zabawy dzieci na śniegu i lodzie, kulig

Nauczyciele grup przedszkolnych

Przedszkole

Marzec–kwiecień

 1. udział przedszkolaków w lekcji w klasie I lub II,

 2. turniej sportowy

Nauczyciele szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego

Szkoła

Czerwiec

 1. festyn przedszkolno-
  -szkolny z okazji Dnia Dziecka,

 2. podsumowanie współpracy – spotkanie z rodzicami, dziećmi sześcioletnimi oraz nauczycielami przedszkola i szkoły

Nauczyciele grup przedszkolnych, nauczyciele szkoły

Przedszkole/

szkoła

 

6. Harmonogram wycieczek

 

Tematyka wycieczek

Osoby odpowiedzialne, termin realizacji, grupa wiekowa

Spacery i wycieczki w obrębie miejscowości:

 1. park,

 2. ogród,

 3. cmentarz,

 4. łąka,

 5. dom kultury,

 6. zakłady pracy,

 7. biblioteka gminna,

 8. ośrodek zdrowia

Wycieczki poza miasto:

 1. teatr, koncert muzyczny,

 2. las,

 3. ogród zoologiczny,

 4. klub sportowy

 5. kino,

 6. muzeum.

 

7. Harmonogram zebrań rady pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021

 

Lp.

Termin

Rodzaj rady pedagogicznej

Tematyka (propozycje porządku zebrania)

Sierpień

Rada organizacyjna

 1. Przedstawienie nowych zarządzeń władz oświatowych i gminnych.

 2. Zatwierdzenie rocznego planu pracy na rok szkolny 2020/2021.

 3. Tygodniowa organizacja pracy w nowym roku szkolnym – opinia rady pedagogicznej.

 4. Przydział czynności dodatkowych wykonywanych w ramach wynagrodzenia.

 5. Przedstawienie zmian w zapisach statutu – prezentacja.

 6. Ustalenie organizacji WDN-u.

 7. Przegląd pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego – stopień przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego

Wrzesień

Rada organizacyjna

 1. Przedstawienie i przyjęcie do realizacji planu nadzoru pedagogicznego.

 2. Przypomnienie treści regulaminu rady pedagogicznej.

 3. Prezentacja Regulaminu oceny pracy nauczyciela.

 4. Aktualizacja i przypomnienie procedury awansu zawodowego nauczyciela.

 5. Przypomnienie treści regulaminu prowadzenia dokumentacji pedagogicznej

Listopad

Rada szkoleniowa

 1. Szkolenie rady pedagogicznej „ Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu”.

 2. Sprawy bieżące – przedstawienie do zaopiniowania założeń planu finansowego przedszkola na kolejny rok budżetowy

Styczeń–luty

Rada podsumowująca

 1. Przedstawienie raportu zespołu ewaluacyjnego za I półrocze działalności wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu.

 2. Informacje dyrektora o nadzorze pedagogicznym sprawowanym w I półroczu.

 3. Wypracowanie wniosków i kierunków zadań do pracy na II półrocze bieżącego roku szkolnego.

 4. Przedstawienie wyników pracy indywidualnej, wspierającej rozwój prowadzonej w I półroczu przez nauczycieli (zajęcia wyrównawcze, zajęcia z dzieckiem zdolnym).

 5. Omówienie wyników dokonanych obserwacji rozwoju dziecka

Kwiecień

Rada szkoleniowa

 1. Informacja o gotowości szkolnej dzieci.

 2. Przedstawienie i zaopiniowanie arkusza organizacji pracy na kolejny rok szkolny.

 3. Szkolenie rady pedagogicznej według harmonogramu.

 4. Wydanie opinii o programach wychowania przedszkolnego realizowanych w bieżącym roku szkolnym – ewaluacja.

 5. Wnioski o dopuszczenie do użytku programów wychowania przedszkolnego na nowy rok szkolny

Czerwiec

Rada podsumowująca

 1. Raport ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny – przedstawienie przez zespoły ds. ewaluacji.

 2. Sprawozdanie z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego dyrektora za miniony rok.

 3. Podsumowanie rocznej pracy przedszkola, wnioski do pracy na kolejny rok szkolny