PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W PUCHACZOWIE NA ROK 2019/2020.

GŁÓWNE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

Zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) ustalono następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty:

 1. W zakresie kontroli:
 1. w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:

 • „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach”;

 1. w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych:

 • „Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania
  uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;

 1. w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych:

 • „Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;

 1. w publicznych i niepublicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (branżowa szkoła I stopnia, technikum, szkoła policealna):

 • „Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego”.

 1. W zakresie ewaluacji:

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):

 1. w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w zakresie wymagań:

 • „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;

 • „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;

 • „Rodzice są partnerami przedszkola”;

 1. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (dla dzieci i młodzieży) – w zakresie wymagań:

 • „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;

 • „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;

 • „Rodzice są partnerami szkoły lub placówki”;

 1. w szkołach dla dorosłych – w zakresie wymagań:

 • „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;

 • „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;

 1. w bibliotekach pedagogicznych – w zakresie wymagań:

 • „Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;

 • „Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”;

 • „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”.

Ewaluacje w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

 1. W zakresie monitorowania:
 1. w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:

 • „Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole”;

 1. w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych:

 • „Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych”;

 1. w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe:

 • „Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym”;

 1. w publicznych szkołach podstawowych:
 • „Prowadzenie działalności innowacyjnej”;

 1. w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych:
 • „Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie”;

 1. we wszystkich typach szkół:
 • „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”.

Obszar: Działania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze

Cel Zadanie/sposób realizacji Odpowiedzialni Terminy realizacji
Tworzenie warunków do systematycznej realizacji podstawy programowej. 1. Planowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji przez nauczycieli z wykorzystaniem przyjętych programów (plany miesięczne z uwzględnieniem potrzeb dzieci i nowej podstawy programowej) Nauczyciele grup Cały rok
2. Analiza problemów, trudności edukacyjnych oraz sukcesów dzieci, ustalenie wniosków i sposobu realizacji (arkusz obserwacji i diagnozy gotowości szkolnej) IX, X 2019

IV, V 2020

3. Dostosowywanie form i metod pracy do potrzeb dzieci z uwzględnieniem preferencji uczenia się, stosowanie różnych form i metod aktywizujących wychowanków. Cały rok
4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Wg. harmonogramu
Doskonalenie systemu wychowawczego przedszkola i kształtowanie inteligencji emocjonalnej dzieci 1. Zawarcie kontraktów grupowych obejmujących normy zachowania i postępowania, zapoznanie rodziców z przyjętymi zasadami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych (ustalenie form nagradzania, motywowania dzieci, ponoszenia konsekwencji) Nauczyciele grup IX. 2019
2. „Dziecko w świecie emocji” – kształtowanie inteligencji emocjonalnej, częste rozmowy na temat dziecięcych odczuć emocji; kształtowanie zdolności empatii poprzez wdrożenie programu. Nauczyciele grup Przez cały rok
3. „Bajka dobra na wszystko” -kształtowanie u dziecka umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji; istota myślenia i działania empatycznego, określanie sytuacji będących źródłem radości, smutku, strachu czy złości. Nauczyciele grup Przez cały rok
4. Warsztaty dla rodziców i dzieci – „Złość skąd się bierze, jak się przejawia, jak można sobie z nią poradzić” Nauczyciele grup Przez cały rok
5. Szkoła dla rodziców – wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi; refleksja nad własną postawą wychowawczą; wymiana doświadczeń; Nauczyciele grup Przez cały rok
6. „Proszę, przepraszam, dziękuję – ja tych słów nie żałuję”- kształtowanie u dzieci norm i zwrotów grzecznościowych społecznie akceptowanych. Nauczyciele grup Przez cały rok

7.”Akrobatyka Języka” – warsztaty logopedyczne dla dzieci i rodziców

Logopeda Raz w miesiącu- środa