WPROWADZENIE

Wiek przedszkolny to czas, w którym następuje dynamiczny rozwój poznawczy dziecka, dziecko eksploruje, poszukuje doświadczeń. Ciekawość świata, intensywny rozwój języka skłania je do zadawania pytań. Dokonuje coraz to nowych odkryć otaczającej rzeczywistości.

Świat postrzegany przez dziecko to miejsce, w którym czeka na niego wiele ciekawych zdarzeń, miejsc zjawisk, osób. Ważne jest, aby potrafiło dopatrywać się w rzeczach zwyczajnych czegoś nowego, niezwykłego, używać twórczego myślenia i wyobraźni do tworzenia rzeczy nowych, pomysłowych i niespotykanych. Istotne jest, by stawało się coraz bardziej twórcze i kreatywne.

Nauczyciel tworząc odpowiednie warunki do rozwijania dziecięcej kreatywności zapewnia dziecku możliwość wyrażania myśli, przeżyć, czyli swobodnej ekspresji. Zachęca do podejmowania wysiłku , motywuje do dalszego działania, szukania pomysłów, podejmowania nowych wyzwań.

Kreatywność dziecka może rozwijać się tylko w bezpiecznej atmosferze, gdzie nauczyciel jest organizatorem i animatorem- stwarza warunki do dokonywania odkryć, rozwija zainteresowania dzieci w atmosferze zabawy. Nauczyciel nie neguje pomysłów, ale zachęca do tworzenia nowych, nie podsuwa gotowych rozwiązań, ale skłania dziecko do myślenia.

Opracowana innowacja ma za zadanie odkrywać, rozwijać i wspomagać umiejętność kreatywnego poznawania rzeczywistości.

 

Temat: „Sensoplastyka -zabawa dla małego smyka”

Rodzaj innowacji: programowo-metodyczna

Data wprowadzenia: listopad 2023

Data zakończenia: czerwiec 2024

Wiek dzieci: 3-4 lata

 

Zakres innowacji:

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach godzin pracy przedszkola, dwa razy w miesiącu dla dzieci z grupy „Pszczółek” (3-4 latki). Zajęcia będą trwały do 45min.

Innowacja dotyczy rozwijania motoryki małej i dużej u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zabawy z wykorzystaniem elementów terapii integracji sensorycznej. W zabawach tych będzie istotna stymulacja dotykowa, sensoplastyka, propriocepcja. Nowatorstwo polega na wykorzystaniu wszelkich możliwych mas plastycznych, to jest:

plasteliny,

ciastoliny,

masy solnej,

masy papierowej,

gliny,

piankoliny,

coolindy,

piasku kinetycznego,

masy plastycznej typu „slime” czyli glut-szlam,

masy plastycznej typu putty- czyli lekkiej masy mącznej,

masy odbijającej się od podłoża,

własnoręcznie zrobionego sztucznego śniegu, farb do malowania rękami.

Nowatorstwo w doborze środków plastycznych ma na celu:

prowokowanie nowych doznań,

wszechstronny rozwój dzieci,

terapeutyczne oddziaływanie na zmysły ,w szczególności na zmysł dotyku

pobudzanie dzieci do działania

 

UZASADNIENIE INNOWACJI

Innowacja „Sensoplastyka…zabawa dla małego smyka” jest moją odpowiedzią na potrzeby rozwojowe dzieci a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla wychowania przedszkolnego.

Na podstawie obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz gotowości szkolnej zauważyłam, słabszą sprawność manualną rąk u dzieci oraz zborność ruchową ciała. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji była potrzeba pobudzania wielozmysłowego dzieci, usprawniania motorycznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków plastycznych.

 

Sensoplastyka to edukacja sensoryczno-artystyczna, która perfekcyjnie wpływa na rozwój całego organizmu. Jest niesamowicie twórcza bo wykorzystuje wszystkie zmysły: dotyku, wzroku, słuchu, węchu. Przy sensoplastyce odbywa się fantastyczna zabawa i najważniejsze wg. naukowych badań – taka wielozmysłowa stymulacja intensywnie wspomaga tworzenie powiązań między neuronami w mózgu, szczególnie w okresie wczesnego dzieciństwa. Badania potwierdzają, że im więcej takich połączeń wytworzy się w dzieciństwie, tym sprawnie, szybko i bardziej wydajnie będzie myślało dziecko a później dojrzały człowiek. Zabawy sensoryczne dostarczają różnorodnych bodźców do rozwoju zmysłów dziecka i poszerzają świat jego doznań a takie działania sprzyjają rozwojowi percepcyjnemu i motorycznemu dzieci.

 

ZAŁOŻENIE INNOWACJI

Innowacja ma charakter otwarty, program można modyfikować i dostosowywać do potrzeb i możliwości dzieci. W celu uzyskania jak najlepszych wyników w twórczej pracy dziecka, należy zwracać uwagę na to, aby zajęcia odbywały się w atmosferze zachęty, życzliwości, spokoju, dając dzieciom potrzebny czas. Techniki plastyczne stosowane podczas zajęć muszą być różnorodne, a pomoce do zajęć atrakcyjne, estetyczne, zaś same zajęcia muszą przypominać wspaniałą zabawę. Aby uzyskać dobre wyniki w zaplanowanej dla dziecka działalności, należy wybrać odpowiednie, ekologiczne i bezpieczne materiały. Mali twórcy pracują w różnym tempie, zgodnie z ich własnymi potrzebami i możliwościami oraz chęcią tworzenia.

Założenia:

– wspomaganie budowania świadomości przestrzeni i własnego ciała

– wspieranie rozwoju motoryki małej

– doświadczanie poczucia sukcesu i spełnienia z realizacji własnych pomysłów

– wspieranie samodzielności

Zasady prowadzenia zajęć:

– odpowiednio przygotowana przestrzeń

– stosowanie pytań, zamiast poleceń

-wykorzystywanie bezpiecznych materiałów i produktów spożywczych

 

CELE INNOWACJI

*Wspieranie działań twórczych dzieci w różnych dziedzinach ich aktywności, stymulowanie i rozwijanie potencjalnych zdolności twórczych.

*Rozbudzanie i rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci – umiejętności dostrzegania nowych rozwiązań, możliwości, pomysłów.

*Aktywizowanie sfery fantazji i wyobraźni.

*Rozwijanie umiejętności planowania własnych działań, projektowania wytworów plastyczno- konstrukcyjnych,

*Stwarzanie szans na dotykanie, poznawanie różnorodnych i niespotykanych substancji, faktur.

* Budowanie świadomości i przestrzeni własnego ciała

*Doskonalenie umiejętności napinania mięśni i rozluźniania napięcia mięśniowego

*Relaksacja fizyczna i psychiczna dziecka,

*Skoordynowane używanie obu rąk,

*Eksperymentowanie z nowościami plastycznymi

*Zaspakajanie naturalnej potrzeby poznawczej dzieci.

*Kształtowanie pozytywnych odczuć w kontakcie z innym człowiekiem

 

CELE SZCZEGÓŁOWE INNOWACJI

Budzenie ciekawości oraz aktywności poznawczej dzieci.

Inicjowanie samodzielnych działań dzieci- zachęcanie do obserwowania, wyciągania wniosków

Ćwiczenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat.

Wzbogacanie ekspresji wypowiedzi.

Aktywizowanie dzieci do podejmowania twórczych działań.

Rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej dziecka.

Odkrywanie własnych możliwości twórczych i kształtowanie kreatywnej postawy.

Wyrabianie swobody w świadomym operowaniu środkami wyrazu plastycznego

 

METODY I FORMY

METODY:

działania praktycznego,

doświadczeń i eksperymentowania,

pokazu i obserwacji,

Metoda Sensoplastyka®

ekspresyjna

 

FORMY PRACY:

praca w grupach,

praca indywidualna,

praca zespołowa

 

SPOSOBY REALIZACJI:

stworzenie warunków do realizacji projektu,

zgromadzenie niezbędnych środków realizacji projektu,

Podnoszenie wiedzy dotyczącej treści programowych za pomocą literatury, szkoleń, kursów, Internetu

zapoznanie rodziców z projektem, celowością jego realizacji w przedszkolu i zachęcanie do kontynuowania podjętych działań w domu

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY/

KORZYŚCI WDRAŻANIA INNOWACJI

Korzyści dla dziecka:

usprawni rozwój motoryczny

rozbudzi doznania wielozmysłowe

wychodzi poza schematy działania,

potrafi czerpać satysfakcję z kreatywnego działania,

doświadcza sukcesy w realizacji swoich pomysłów,

pozna nowe formy wyrazu i działań artystycznych,

potrafi współdziałać w celu osiągnięcia zamierzonych planów,

wzmocni wiary we własne możliwości

buduje świadomość ciała i przestrzeni

Korzyści dla rodziców:

odkrywanie potencjału i możliwości w dziecku

przygotowanie dziecka do nabycia kompetencji kluczowych w sferze dojrzałości szkolnej dziecka

budowanie w dziecku świadomości oraz otwartości siebie

Korzyści dla nauczycieli:

poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat metody Sensoplastyki®,

stworzenie twórczej atmosfery,

zacieśnienie współpracy z rodzicami,

promocja placówki, poprzez wdrożenie nowej metody pracy,

wzbogacanie warsztatu pracy

 

EWALUACJA

*Na zakończenie każdego spotkania dzieci podsumują swój udział i stopień atrakcyjności zajęć poprzez metody ewaluacji, np. uśmiechnięte i smutne buźki.

*Własne obserwacje osiągnięć dzieci

*Zajęcia otwarte dla rodziców

* Ankieta ewaluacyjna dla rodziców

*Opinia dyrektora placówki

* Podsumowanie działań innowacyjnych w postaci prezentacji multimedialnej (zgromadzenie zdjęć z zajęć)

*Rozmowy, wywiady z dziećmi

Podsumowanie innowacji odbędzie się na zajęciach otwartych dla rodziców, podczas których dzieci wraz z rodzicami będą uczestniczyć w zajęciach z wykorzystaniem metody Sensoplastyki®

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH

LISTOPAD

1. Poznawanie właściwości fizycznych wody.

Jaka jest woda..?”-zabawy badawcze i sensoplastyczne.

Forma realizacji

Poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jak uzyskać czystą wodę? Jakie substancje rozpuszczają się w wodzie? Wykorzystanie wody do stworzenia masy plastycznej.

Cele Operacyjne

Potrafi wymienić niektóre substancje rozpuszczalne w wodzie, z pomocą n-la tworzy masę plastyczną wykorzystując przy tym wodę.

2.”Czary –mary”- zabawy plastyczne

Wymyślanie zaklęć, bogacenie wyobraźni, poznawanie techniki wykonania nowej masy plastycznej(piasek kinetyczny)

Cele Operacyjne

Dziecko wymyśla nowe słowa użyteczne w zabawie, wzbogaca wyobraźnię, samodzielnie tworzy piasek kinetyczny

 

GRUDZIEŃ

1.„Drobny maczek”- zabawy sensoplastyczne z wykorzystaniem maku

Formy realizacji

Dotykanie, oglądanie i przesypywanie maku. Wykorzystanie maku do stworzenia masy plastycznej.

Cele Operacyjne

Dziecko ogląda i bada mak, wykorzystuje go do masy plastycznej.

 

2.”Pachnące słoiczki” -zabawy sensoryczne

Formy realizacji

Wąchanie słoiczków z różnymi substancjami, produktami; segregowanie, tworzenie własnych kompozycji

Cele Operacyjne

Dziecko ogląda, wącha przygotowane produkty, wykorzystuje je do zabaw plastycznych

 

STYCZEŃ

1.”Biały puch”- zabawy jadalnym śniegiem

Formy realizacji

Aktywne zabawy ruchowe z wykorzystaniem przygotowanej samodzielnie masy.

Cele Operacyjne

Dziecko wg wskazówek wykonuje masę plastyczną, naśladuje w zabawie zjawiska przyrody.

 

2.”Białe kuleczki”- zabawy badawcze i sensoplastyczne

Dotykanie ,badanie wyglądu i własności kaszy manny i ryżu, porównywanie do innych sypkich produktów np. piasku

Cele Operacyjne

Dziecko bada kaszę i ryż

 

 

LUTY

1.”Balonowe zagadki”- zabawy sensoryczne

Formy realizacji

Poznawanie przedmiotów przez świadome wykorzystywanie zmysłów

Cele Operacyjne

Dziecko zapoznaje się z wyglądem poszczególnych produktów za pomocą dotyku

 

2.”Mała cukiernia”- zabawy plastyczne z ciastoliną

Poszerzanie świata doznań.

Cele Operacyjne

Dziecko samodzielnie tworzy ciastolinę. Ćwiczy sprawność dłoni.

3.”Ścieżka sensoryczna”- zabawa ruchowa

Formy realizacji

Budowanie świadomości ciała i przestrzeni, rozwijanie zmysłu dotyku, stymulowanie wzroku, pobudzanie słuchu.

Cele Operacyjne

Dziecko bosymi stopami pokonuje trasę składającą się z powierzchni o różnych właściwościach

 

MARZEC

1.”Dzień Budyniu”- sensoplastyka

Formy realizacji

Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. Tworzenie warunków umożliwiających swobodny rozwój dziecka

Cele Operacyjne

Dziecko doświadcza wrażeń zmysłowych podczas zabawy z budyniem;

ćwiczy pracę rąk w zakresie percepcji dotykowej i sprawności manipulacyjnej palców i dłoni;

2.”Szalony kisiel”- sensozabawy w kolorowym kisielu

Tworzenie warunków sprzyjających do swobodnego rozwoju dziecka.

Cele Operacyjne

Dziecko doświadcza wrażeń zmysłowych podczas zabawy w kisielu ; doskonali sprawność rąk i stóp w zakresie percepcji dotykowej

 

KWIECIEŃ

1.Zabawy z galaretką-sensoryczny podświetlany stolik

Formy realizacji

Rozwijanie inwencji twórczej poprzez zmysły.

Cele Operacyjne

Dziecko opisuje co czuje(dotyka, wącha galaretkę) uruchamia wyobraźnię.

 

2.”Makaronowe szaleństwo”- zabawy w kolorowym makaronie

Rozwijanie wyobraźni, koordynacji ruchowo- wzrokowej.

Cele Operacyjne

Dziecko doświadcza wrażeń zmysłowych podczas zabaw w makaronie.

 

MAJ

1.”Książeczka sensoryczna”- praca techniczna

Formy realizacji

Odkrywanie świata zmysłów, pobudzanie do działania

Cele Operacyjne

Dziecko wykonuje własną książeczkę sensoryczną

2.”Festiwal kolorów”- sensoplastyczne malowanie muzyki na płótnie

Formy realizacji

Wspomaganie dziecięcej wyobraźni, ćwiczenie koordynacji zmysłów.

Cele Operacyjne

Dziecko wykonuje wspólnie z rówieśnikami pracę plastyczną, pobudza słuch, rozwija zmysł dotyku i wzroku.

 

 

CZERWIEC

1.”Babki,babeczki i nie tylko…”- zabawy sensoryczne z piaskiem

Formy realizacji

Dostarczanie doznań do rozwoju zmysłów, poszerzanie świata doznań.

Cele Operacyjne

Rozwija sprawność manualną, samodzielnie tworzy piasek kinetyczny.

2.”Jogurtowe malowanie”- praca plastyczna farbami jogurtowymi

Rozwijanie kreatywności, wyobraźni. Pobudzanie ekspresji.

Cele Operacyjne

Dziecko tworzy samodzielnie farby, swobodnie maluje palcami.

 

Przygotowała: Agnieszka Jaworska

 

 

 

 

ANKIETA DLA RODZICÓW (anonimowa)

Prosimy o wypełnienie ankiety, która posłuży nam do podsumowania innowacji pedagogicznej „Sensoplastyka- zabawa dla małego smyka” prowadzonej w Przedszkolu w Puchaczowie w roku szkolnym 2023/2024.

 

1. W jakich formach działań uczestniczyliście państwo w związku z prowadzoną innowacją?

……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

 

2. Jakie działania innowacyjne cieszyły się największym zainteresowaniem Państwa dzieci?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3. Jakie korzyści zdaniem Państwa przyniosły dzieciom kreatywne zajęcia i zabawy w przedszkolu? (Prosimy zaznaczyć właściwe odpowiedzi):

wpłynęły znacząco na aktywność i inwencję twórczą,

rozbudziły kreatywne myślenie i pomysłowość u dzieci

rozwinęły wrażliwość muzyczną

wzbogaciły zasób słownictwa

wpłynęły na rozwój zainteresowań dzieci,

przyczyniły się do rozwoju uzdolnień dziecka

rozbudziły zainteresowania zjawiskami fizycznymi i przyrodniczymi

 

 

Inne korzyści płynące z udziału dzieci w zajęciach i zabawach:

.…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

4. Czy widzą Państwo potrzebę kontynuowania tego rodzaju działań w naszym przedszkolu?

TAK

NIE

5. Własne opinie, sugestie na temat prowadzonej innowacji:

……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety