WSTĘP

Wszystkim wiadomo, że „ciekawość świata jest podstawą odkryć i wynalazków”, a dorośli powinni tą ciekawość pobudzać, ale i zaspokajać. Taki właśnie jest cel opisywanego projektu edukacyjnego pt. „Z plecakiem po Polsce”. Podczas cyklu organizowanych spotkań dzieci z grupy „Biedronek” i „Sówek” będą poznawały wybrane regiony Polski, ich tradycje, zwyczaje, historię, specjały kulinarne, zabytki i wiele innych ciekawostek. Postaramy się „przenieść” przedszkolaków w magiczne regiony Polski, aby rozbudzić w nich chęć poznania własnego kraju.

Treści zajęć zakładają wszechstronną aktywność dzieci opartą na twórczym działaniu, z wykorzystaniem metod aktywizujących oraz umiejętności zaprezentowania zdobytej wiedzy, a także wykorzystaniu jej w praktyce. Prowadzone zajęcia zostaną wzbogacone formami multimedialnymi, plastycznymi, muzycznymi, a także ruchowymi. Dzieci poznają szereg legend, pieśni czy ludowych zwyczajów. Punktem kulminacyjnym będzie wycieczka do Lublina, gdzie przedszkolaki w sposób praktyczny przyswoją wiedzę na temat tego czym jest muzeum, jak należy się w nim zachowywać oraz czego można się tam nauczyć, a także poznają zabytki, kulturę i ciekawostki odwiedzanego miasta.

„Namaluję mapę Polski specjalnie dla Ciebie.

Na niej góry i doliny, górnicze zagłębie.

Nie zapomnę też o morzu, jeziorach i rzekach.

Letnią porą, na wakacjach, będą na nas czekać.

Znajdę miejsce na zabytki – Wawel, Sukiennice.

Dodam jeszcze oczywiście kopalnię w Wieliczce.

Będą miasta i miasteczka, te duże i małe.

Z podwórkami, piaskownicami do zabaw wspaniałe.

A na koniec zrobię ramkę, wstążką ją ozdobię

I z radością mapę Polski podaruję Tobie.”

 

I. OPIS, ZAKRES I MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Autorki: mgr Eliza Legieć; mgr Kamila Kondracka, mgr Beata Tarczyluk

Realizatorzy: Grupa „Biedronki”, Grupa „Sówki”

 

Warunki realizacji:

Projekt edukacyjny „Z plecakiem po Polsce” przyczynia się do kształtowania u dzieci przynależności do regionu, narodu. Rozbudza zainteresowanie dzieci bogactwem kulturowym kraju, a także kształtuje postawę szacunku wobec odrębności narodowych. Istotną rolę w tym procesie odgrywa postawa nauczyciela. Nauczyciel przejawiający zaciekawienie światem łatwiej zachęci dzieci do poznawania i rozumienia kultury, rozbudzi zainteresowanie regionem, Ojczyzną. Pomoże dziecku w zdobywaniu doświadczeń, co wpłynie na większą wartość i trwałość zdobytej wiedzy. Wszelkie działania edukacyjne mają zmierzać do zainteresowania dzieci zagadnieniami dotyczącymi regionów Polski: historią, kulturą i tradycjami oraz przyrodą.

Zajęcia będą się odbywały raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem. Treści zawarte w programie będą realizowane przez dobór odpowiednich metod i form pracy, które są oparte na różnorodnej działalności dziecka.

Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem m.in:

 • ilustracji;
 • utworów muzycznych;
 • eksponatów;
 • filmów;
 • wycieczek;
 • map;
 • prezentacji multimedialnych;
 • zdjęć.

Podsumowaniem projektu będzie zorganizowanie teleturnieju „Kocham Cię Polsko” mającym na celu sprawdzenie i utrwalenie zdobytych wiadomości i umiejętności.

Innowacja nie wymaga zwiększonych nakładów finansowych.

Czas trwania: Październik 2023 – Czerwiec 2024

 

II. UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Projekt edukacyjny „Z plecakiem po Polsce” został wprowadzony w celu poznania przez dzieci naszej ojczyzny i jej ciekawych zakątków. Chociaż przedszkolaki poznają na zajęciach realizowanych w ramach podstawy programowej poszczególne informacje dotyczące wybranych miejsc Polski, nadal mało o niej wiedzą. W dzisiejszych czasach tak bardzo zachwycamy się pięknem innych krajów. Po rozmowach z dziećmi o wspomnieniach z wakacji usłyszałyśmy, iż większość z nich czas wolny spędziła za granicą naszego państwa. Dlatego w myśl słów Stanisława Jachowicza „Cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie.” chcemy pokazać, jak wiele piękna posiadamy w naszym kraju oraz ile możemy się o nim jeszcze dowiedzieć i odkryć . Pomogą nam w tym wycieczki, zabawy, opowiadania, legendy, filmy, projekcje multimedialne i wiele innych metod. Wykorzystamy również metodę nauczania „peer learning” – czyli naukę przez wymianę wiedzy. Podczas cyklu zajęć, chętne dzieci będą mogły przynosić pamiątki, zdjęcia, albumy itp. z poznawanych regionów Polski i przekazywać pozostałym posiadaną na ich temat wiedzę. Ważnym elementem naszego projektu jest również zaangażowanie rodziców do udziału w niej, gdzie oni także będą mogli podzielić się wiedzą na temat naszego kraju, a może nawet dowiedzieć się czegoś nowego na jego temat.

 

III. CELE PROJEKTU

Cele ogólne:

 • poznanie wybranych regionów Polski – legend z nimi związanych, opowiadań, muzyki, strojów, kuchni i zabaw ludowych oraz regionalnej mowy;
 • budzenie świadomości narodowej;
 • rozwijanie zainteresowania pięknem naszej ojczyzny;
 • nabywanie poczucia przynależności narodowej;
 • kształtowanie postawy poszanowania odrębności narodowych;
 • inspirowanie indywidualnych, swobodnych wypowiedzi dzieci;
 • poznanie najbliższego środowiska, dostrzeganie, specyfiki kulturowej, historycznej i przyrodniczej;
 • rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością regionalną.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie zainteresowania krajem ojczystym i jego symbolami;
 • zapoznanie z mapą Polski;
 • odczuwanie przynależności narodowej;
 • doskonalenie sprawności manualnej;
 • doskonalenie percepcji wzrokowej;
 • aktywne uczestniczenie w zabawach i zajęciach ruchowych;
 • zapoznanie z charakterystycznymi cechami wybranych regionów Polski;
 • współdziałanie w grupie;
 • poznawanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu;
 • zapoznanie z tradycjami i obrzędami ludowymi;
 • rozwój podstaw patriotycznych związanych z kulturą regionu;
 • określanie na mapie stolicy Polski – Warszawę i Wisły;
 • poznanie wybranych krajobrazów charakterystycznych dla naszego kraju, np. nadmorski, górski;
 • recytowanie wierszy, rymowanek i śpiewanie piosenek regionalnych;
 • wykonywanie tańców ludowych charakterystycznych dla wybranych regionów;
 • wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami;
 • poznanie kuchni tradycyjnej wybranych regionów.

 

IV. SPOSOBY REALIZACJI

„ Z plecakiem po Polsce” – projekt edukacyjny, który przybliży dzieciom wiedzę na temat regionów, które znajdują się w naszym kraju, ukazują piękno i wyjątkowość każdego regionu , jego dorobku kulturalnego, a także rozbudza zainteresowania innymi miejscami w Polsce. Poprzez realizację projektu możliwe będzie zdobywanie nowych doświadczeń , rozwijanie zainteresowań pięknem naszej Ojczyzny. Bohaterami projektu są dzieci, które będą podróżować po Polsce. Nauczycielki pokazując przedszkolakom za pomocą tablicy multimedialnej lub ekranu co miesiąc różne regiony Polski, będą mieli naturalną okazję do prezentacji istotnych, charakterystycznych wiadomości o danym miejscu, wzbudzeniu zainteresowania dzieci budowlą, krajobrazem, kulturą, tradycją,położeniem na mapie. Dzieci będąc uczestnikami ”wycieczki w tle” będą mogły opowiadać o swoich wrażeniach, opisywać ciekawe miejsca itp.

Metody – wycieczki , prezentacje multimedialna, eksperymenty, zajęcia kulinarne.

Formy – praca z całą grupą oraz indywidualne.

 

HARMONOGRAM

Październik – „Zwiedzamy Kraków”

 • budzenie zainteresowań ciekawymi zakątkami Polski i legendami z nimi związanymi.
 • przybliżenie wiadomości o zabytkach Krakowa
 • wskazywanie położenia Krakowa na mapie Polski,
 • słuchanie legendy o Smoku Wawelskim i wypowiadanie się na temat treści legendy,
 • rozpoznawanie i nazwanie najważniejszych zabytków Krakowa,
 • wykonanie pracy plastyczno-technicznej związanej z legendą

Listopad – „Poznajemy Śląsk z Karlikiem i Karolinką”

 • zapoznanie dzieci z postaciami Karlika i Karolinki oraz charakterystycznymi elementami stroju śląskiego
 • wdrażanie do rozumienia i posługiwania się gwarą śląską
 • biorą aktywny udział w zabawach śląskich a także poznają tańce śląskie
 • uważnie słuchają tekstu w gwarze śląskiej
 • wymieniają elementy stroju śląskiego
 • wyjaśniają znaczenie słów w gwarze śląskiej
 • przedstawiają się w gwarze śląskiej

 

Grudzień – „Tatry nasze piękne góry”

 • poznaje położenie regionu , wskazuje na mapie
 • poznaje kulturę, tradycje regionu,
 • poprzez prezentacje multimedialną poznaje widoki górskie, tańce , stroje ludowe oraz zabawy góralskie
 • poznaje znaczenie niektórych określeń gwarowych

 

Styczeń – „Poznajemy Warszawę”

 • budzenie zainteresowania ciekawymi zakątkami Polski i legendami z nimi związanymi.
 • przybliżenie wiadomości o zabytkach Warszawy
 • wskazywanie położenia Warszawy na mapie Polski,
 • słuchanie ciekawych legend o Warszawie
 • rozpoznawanie i nazwanie najważniejszych zabytków Warszawy

 

Luty – Mazury „ Piernik warmiński – Poznajemy Warmię i Mazury”

 • kształtowanie swojej tożsamości narodowej- wiedzę o Polsce i jej zakątkach; odnajduje region na mapie
 • poznaje tradycję i kulturę związaną z Warmią i Mazurami
 • poznaje tradycyjne potrawy tego regionu
 • samodzielnie działa podczas kolejnych etapów robienia piernika warmińskiego, wie jakie składniki są potrzebne do jego wykonania
 • koncentruje uwagę na treści legendy
 • udziela sensownej odpowiedzi na zadawane pytania i buduje dłuższą, spójną wypowiedz

 

Marzec – „ Z marchewką na szlaku. Poznajemy Kaszuby”

 • budzenie zainteresowania ciekawymi zakątkami Polski i legendami z nimi związanymi.
 • przybliżenie wiadomości na temat Kaszub, poznanie legendy, symboli Kaszub, gwary kaszubskiej

Kwiecień – Pomorze- „Skarby Morza Bałtyckiego”

 • zapoznanie dzieci z legendą O Juracie – królowej Bałtyku
 • oglądanie skarbów morza, wskazywanie na mapie Morza Bałtyckiego
 • wykonanie pracy plastycznej
 • poznanie etapów powstawania bursztynu

 

Maj – „Ach Lubelskie, jakie cudne”.

 • poznanie atrakcji turystycznych regionu;
 • rozbudzanie uczuć patriotycznych do małej ojczyzny;
 • zainteresowanie dziecka historią i tradycjami regionu;
 • Prezentacja multimedialna
 • wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej

 

Czerwiec – Ewaluacja. Teleturniej „Kocham Cię Polsko”

 

V. SPODZIEWANE EFEKTY

Przewidywane efekty wdrożenia projektu:

Dziecko:

 • zna swoją „Małą Ojczyznę”, jej zabytki, legendy
 • zna aktywne sposoby spędzania czasu wolnego
 • staje się samodzielne, odpowiedzialne, umiejące współpracować z innymi,
 • wie jak bezpiecznie i kulturalnie zachować się podczas wycieczki,:
 • budzi zaciekawienie otaczającym światem
 • rozwija zainteresowania podróżnicze
 • poznaje charakterystyczne dla danych miejsc budowle, krajobrazy
 • rozbudza orientację w położeniu miast, regionów

 

Nauczyciel

 • świadomie planuje i organizuje proces wychowawczo – dydaktyczny
 • motywuje dzieci do rozwoju swoich umiejętności
 • doskonali swój warsztat pracy
 • ma kontakt z rodzicami wychowanków

 

Rodzic:

 • włącza się do współpracy z nauczycielami i przedszkolem

 

VI. EWALUACJA

Podsumowaniem projektu będzie zorganizowanie teleturnieju „Kocham Cię Polsko”, którego celem będzie sprawdzenie i utrwalenie zdobytych wiadomości i umiejętności przez dzieci.